TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 283/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 258/HQĐL-GSQL đề ngày 02/4/2013 của CụcHải quan tỉnh Đắk Lắk nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu AK số 014-13-00149 doHàn Quốc cấp ngày 13/3/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến nhưsau:

Đối với C/O mẫu AK nêu trên, Tổng cục Hải quan cần tiến hànhxác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Hàn Quốc và thông báo khi có kếtquả.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha