BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 283/TCT-CS
V/v xuất hoá đơn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Công ty CP XNK Intimex (Chi nhánhtại Tây Ninh)
(Số 343 - Cách Mạng Tháng 8 - Phường 3 - Thị xã Tây Ninh)

Trả lời công văn số 272/INXTN-TCKT ngày 9/12/2008 của Chinhánh Công ty CP XNK Intimex hỏi về việc xuất hoá đơn thuế GTGT khâu xuất khẩu,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.1, 1.2 mục VI phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc in, phát hành, sử dụng, quản lýhoá đơn quy định "Tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụphải lập hoá đơn theo quy định và giao cho khách hàng; "Thời điểm lập hoáđơn: Hoá đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các khoản thutiền phát sinh theo quy định";

Điểm 1.5 mục I phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định giá tính thuế GTGT: "Đốivới hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá tính theo giá bántrả một lần chưa có thuế GTGT của hàng hoá đó, không bao gồm lãi trả góp, trảchậm.

Thời điểm để xác định giá tính thuế GTGT theo hướng dẫn tạimục I phần B này là thời điểm cơ sở kinh doanh đã "chuyển giao quyền sởhữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiềnhay chưa thu được tiền";

Điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trênquy định: "Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đốivới trường hợp: hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóađơn GTGT không ghi thuế GTGT...; hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tếcủa hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi";

Điểm 2.9 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trênquy định: "Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá dịch vụ và lậphoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách... phải điềuchỉnh (tăng, giảm) giá bán thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc cóthoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm)theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn, thời gian), lý dotăng (giảm) giá, lý do điều chỉnh thuế suất đồng thời bên bán lập hoá đơn điềuchỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán,(không được ghi số âm (-)), thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, kýhiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnhdoanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào...".

Căn cứ các hướng dẫn trên, Chi nhánh Công ty cổ phần XNKIntimex tại Tây Ninh cần xem xét cụ thể thực tế việc xuất khẩu của Chi nhánh đểxuất hóa đơn đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Công ty cổ phần XNKIntimex được biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để đượchướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương