THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------

Số: 283/TTg-ĐMDN

V/v: Sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Lào Cai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (công văn số 193/UBND-CN ngày 25 tháng 01 năm 2010) về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc tỉnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển thành công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước các công ty sau:

- Nông trường Phong Hải;

- Nông trường Thanh Bình;

- Công ty Quản lý và Xây dựng đường bộ Lào Cai.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng