BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2830/BCA-H41
V/v chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu trong CAND.

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2011

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện, Học viện, Trường trực thuộc Bộ;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 03 tháng 8 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thịsố 1315/CT-TTg về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhànước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu. Quán triệt các nội dung tại Chỉ thịsố 1315/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địaphương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm tinhthần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 03 tháng 8năm 2011 về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước,nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.

2. Nghiêm túc tổ chức thực hiện, chấp hành đúng các quy địnhcủa Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổsung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầuxây dựng theo Luật Xây dựng; Thông tư số 62/2010/TT-BCA ngày 24 tháng 12 năm2010 của Bộ Công an quy định thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa trong Công annhân dân, các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu của Bộ Công an vàcác Bộ, ngành có liên quan; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi phápluật về đấu thầu; kịp thời kiểm điểm, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không thựchiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của pháp luật về đấu thầu.

3. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại côngvăn số 164/TTg-KTN ngày 10 tháng 02 năm 2011 về tình hình thực hiện chỉ địnhthầu theo công văn số 229/TTg-KTN ngày 22 tháng 6 năm 2009; những gói thầukhông thuộc trường hợp được chỉ định thầu theo quy định cần được tổ chức đấuthầu rộng rãi hoặc các hình thức khác phù hợp. Đối với các gói thầu được ápdụng chỉ định thầu nhưng chưa tiến hành thủ tục chỉ định thầu, chưa ký kết hợpđồng với nhà thầu: Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiên cứu chỉ đạo giãn tiếnđộ và quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu thích hợp, ưu tiên áp dụng hìnhthức đấu thầu rộng rãi bảo đảm hiệu quả, chất lượng và tiến độ các dự án.

4. Các chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án sử dụng vốn nhànước tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu sử dụng vốn nhà nước theoquy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12; Nghị định số85/2009/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhàthầu xây dựng theo Luật Xây dựng và Thông tư số 62/2010/TT-BCA ngày 24 tháng 12năm 2010 của Bộ Công an quy định thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa trong Côngan nhân dân; quá trình tổ chức đấu thầu cần lưu ý trong hồ sơ mời thầu, hồ sơyêu cầu đề nghị các nhà thầu sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước theođúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 494/CT-TTg ngày 20tháng 4 năm 2010 về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trongcông tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước. Chấp hành nghiêm túc chế độbáo cáo về đấu thầu theo quy định.

5. Tăng cường công tác quản lý đấu thầu theo trách nhiệmđược phân cấp; chấn chỉnh và củng cố đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lýnhà nước về đấu thầu, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đấuthầu.

6. Bộ Công an giao Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật:

- Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúngcác nội dung tại Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướngChính phủ.

- Hướng dẫn, kiểm tra giám sát các chủ đầu tư thực hiện tốtviệc lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng các quy định của Luật Đấu thầu số61/2005/QH11, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành LuậtĐấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và Thông tư số62/2010/TT-BCA của Bộ Công an quy định thực hiện việc mua sắm tài sản, hàng hóatrong Công an nhân dân; kiểm tra, rà soát điều kiện và năng lực của các chủ đầutư, ban quản lý dự án; nếu không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì không giaoquản lý dự án hoặc chuyển đổi cho đơn vị khác có đủ điều kiện năng lực đảmnhiệm.

Bộ Công an yêu cầu các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện,Học viện, Trường trực thuộc Bộ; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương; Sở Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương nghiên cứu, quán triệt thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướngmắc, phản ảnh về Bộ (qua Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, H41, H43, (03b), TL (…b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Trung tướng Đặng Văn Hiếu