BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2830/TCHQ-TXNK
V/v ghi thu ghi chi

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 361/HQHT-NV ngày 30/03/2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về việc nợ thuế quá hạn của các tờ khai thuộc đối tượng ghi thu ghi chi theo hướng dẫn tại công văn số 12492/BTC-CST ngày 06/9/2014 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 46 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ và Điều 33 Thông tư 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính thì việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan chỉ được xem xét sau khi cơ quan hải quan đã ban hành Quyết định cưỡng chế. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh:

1. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện ghi thu ghi chi kịp thời cho Công ty, tránh để phát sinh nợ thuế quá hạn quá 90 ngày.

2. Trường hợp Khoản nợ thuế đang trong thời gian chờ ghi thu ghi chi quá hạn quá 90 ngày thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn Công ty nộp thuế và cơ quan hải quan thực hiện hoàn thuế sau khi Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh có thông báo về việc chi hoàn cho Công ty theo hướng dẫn tại công văn số 12492/BTC-CST ngày 06/9/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang