BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2830/TCT /CS
V/v: Chính sách ưu đãi thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Phân viện công nghiệp Thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh (Bộ Công nghiệp)

Trả lời công văn số 09/CV-PV ngày 18 tháng 3 năm 2003 của Phân viện công nghiệp Thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh miễn thuế thực hiện dự án “Xử lý trái cây tươi tại chợ đầu mối Mỹ Hiệp huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 42 Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ quy định: “Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc xác định thu nhập không phải chịu thuế thực hiện theo quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Tại điểm 5, Mục 1, Phần Đ thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001.NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2001 và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Phần thư nhập từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học; Phần thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp” được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ vào các quy định trên, nếu Phân viện công nghiệp thực phẩm là đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện dự án “Xử lý trái cây tươi tại chợ đầu mối Mỹ hiệp huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp” với kinh phí do Ngân sách cấp thì phần thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng này được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Phân viện biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc