BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2830 TCT/NV5
V/v Thuế TNDN đối với bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:Cục thuế Thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 277/CT-ĐTNN ngày 9/7/2001của Cục thuế Thành phố Hải Phòng về vấn đề thuế thu nhập cá nhân đối với bảohiểm y tế do Công ty TNHH Nomtec chi trả cho các nhân viên người nước ngoài,Tổng cục thuế hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 15/1998/TTLT-BHYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/12/1998, người sử dụng lao động không bắtbuộc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lao động nước ngoài tại Việt Nam.Để đảm bảo công bằng đối xử giữa người lao động nước ngoài tại Việt Nam vàngười lao động Việt Nam, sau khi trao đổi với Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội, Bộ Tài chính đã có công văn số 1769 TC/TCT ngày 30/5/1997 hướng dẫn trongtrường hợp người sử dụng lao động trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hoặc cáckhoản bảo hiểm có tính chất tương tự cho người lao động nước ngoài tại nướcngoài thì các khoản bảo hiểm này được tính vào chi phí, hợp lệ khi xác định lợitức chịu thuế nếu cung cấp được các chứng từ sau:

- Hợp đồng lao động, trong đó có ghi rõ ngoàikhoản tiền lương, người sử dụng lao động phải nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ytế hoặc khoản bảo hiểm có tính chất tương tự theo quy định của nước mà ngườilao động cư trú;

- Quy định khoản nộp bảo hiểm có tính chất bắtbuộc đối với người sử dụng lao động của nước mà lao động cư trú;

- Chứng từ nộp bảo hiểm y tế cho người lao động.

Đề nghị Cục thuế Thành phố Hải Phòng hướng dẫndoanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn nêu trên./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung