BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2831/BTP-ĐKGDBĐ
V/v thực hiện quy định về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trongthời gian vừa qua, Bộ Tư pháp nhận được kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụQuốc hội cũng như qua theo dõi, kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảmbằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất từ năm 2011 đến năm 2013 chothấy, một số Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương chưa nghiêm túcthực hiện việc miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm cho các đối tượng đượcmiễn lệ phí đăng ký theo quy định của Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp,nông thôn (sau đây gọi là Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ) và Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháphướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm,phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàngthường xuyên (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP) Ngoàira, một số Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thu lệ phí đăng ký chưa đúng quyđịnh của pháp luật, cụ thể là trường hợp thế chấp nhiều tài sản bảo đảm là quyềnsử dụng đất (trong đó bao gồm nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để thựchiện một nghĩa vụ dân sự thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại một sốquận, huyện yêu cầu người dân, doanh nghiệp phải nộp lệ phí đăng ký thế chấptheo số lượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tương ứng là 80.000 đồng/Giấychứng nhận, trong khi đó Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP quy địnhmột hồ sơ đăng ký thế chấp chỉ phải nộp 80.000 đồng. Thực tế nêu trên đã ảnhhưởng đến hiệu quả thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp bền vững và mụctiêu tạo điều kiện để người dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng tại các ngânhàng với chi phí thấp nhất.

Dođó, nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nêu trên, thực hiện mục tiêuhỗ trợ tín dụng đối với người dân trong việc phát triển nông nghiệp, nông thôn,thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trong phạm vicả nước, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Ủy ban quan tâm chỉ đạo thực hiệnmột số nhiệm vụ sau đây:

1.Về việc thực hiện quy định của pháp luật về thu lệ phí và miễn lệ phí đăng kýgiao dịch bảo đảm

1.1.Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dâncác quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiệnđúng quy định của pháp luật về mức thu lệ phí và miễn lệ phí đăng ký giao dịchbảo đảm theo quy định tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP Thông tư liên tịch số69/2011/TTLT-BTC-BTP và Công văn số 5328/BTP-ĐKGDBĐ ngày 09/9/2011 của Bộ Tưpháp về việc xác định đối tượng được miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm(xingửi kèm theo Công văn này).

1.2.Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngànhliên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với việc chấphành quy định các quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm tại các Vănphòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, thành phố, trong đó tậptrung kiểm tra về việc thực hiện quy định về mức thu lệ phí và miễn lệ phí đăngký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật nêu trên.

1.3.Giao Sở Tư pháp chủ trì, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấphành các quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm của các Văn phòng đăngký quyền sử dụng đất, đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp không thựchiện việc miễn lệ phí đăng ký theo quy định của pháp luật hoặc thu lệ phí đăngký trái quy định của pháp luật.

2.Về việc báo cáo tình hình thực hiện quy định về việc miễn lệ phí đăng ký giaodịch bảo đảm

GiaoSở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tìnhhình thực hiện miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm của các Văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, thành phố cho các đối tượng là cá nhân, hộgia đình vay vốn tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh phục vụ phát triểnnông nghiệp, nông thôn; nguyên nhân và giải pháp nhằm hoàn thiện và tổ chứcthực hiện quy định của pháp luật về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, gồm nhữngnội dung chủ yếu sau đây:

2.1.Thống kê số lượng hồ sơ yêu cầu đăng ký được miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảođảm; trong đó có số lượng hồ sơ đã thực hiện miễn lệ phí; số lượng hồ sơ khôngthực hiện miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm;

2.2.Thống kê tổng số lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm được miễn; tổng số lệ phíđăng ký giao dịch bảo đảm đã thu của đối tượng được miễn lệ phí đăng ký giaodịch bảo đảm;

2.3.Tổng số đơn vị đã thực hiện việc miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theo quyđịnh; đơn vị không thực hiện đúng quy định về miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảođảm (nêu rõ những đơn vị đã được nhắc nhở, chấn chỉnh qua công tác kiểm tra củaBộ, của Sở nhưng không thực hiện).

(Lưuý: thời điểm báo cáo tính từ ngày 02/7/2011 - ngày có hiệu lực của Thông tư liêntịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP đến nay; số liệu báo cáo tính theo năm)

Báocáo tình hình thực hiện miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm của Quý Ủy ban đềnghị gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 7 năm 2014 theo địachỉ: Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm), số 58 - 60 Trần Phú,Ba Đình, Hà Nội; đồng thời gửi file điện tử vào địa chỉ email: [email protected]

Trênđây là một số nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện nhằm áp dụng thống nhất quy địnhvề thu lệ phí, miễn lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của Nghịđịnh số 41/2010/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP Bộ Tư pháptrân trọng đề nghị Quý Ủy ban quan tâm, chỉ đạo thực hiện.

BộTư pháp xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Tư pháp (để thực hiện);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục ĐKQGGDBĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng