BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2831/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục tái xuất xe ô tô

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số VNM/14-24 ngày 27/02/2014 của Văn phòng Đại diện Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Hàn Quốc tại Hà Nội (KEXIM Hà Nội) về việc đề nghị được sao y hồ sơ tạm nhập khẩu và hướng dẫn thủ tục tái xuất chiếc xe ô tô hiệu Toyota Camry Le, 05 chỗ ngồi, sản xuất tại Hoa Kỳ năm 2008, số khung 4T1BE46KX9U-796574, số máy 2AZ-9128721 (chiếc xe được tạm nhập khẩu theo giấy phép số 0017/2008/TN-CGODA do Cục Hải quan thành phố Hà Nội cấp ngày 03/12/2008 và thủ tục nhập khẩu thực hiện tại cửa khẩu cảng Hải Phòng). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ hồ sơ tạm nhập khẩu lưu trữ tại đơn vị và đối chiếu với thực tế xe để chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục tái xuất thực hiện thủ tục tái xuất chiếc xe ô tô nêu trên theo quy định tại Khoản 3 Mục II Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan.

2. Sau khi hoàn thành thủ tục tái xuất, Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục tái xuất có trách nhiệm thông báo cho Cục Hải quan thành phố Hà Nội để thanh khoản giấy phép theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VP KEXIM Hà Nội (thay trả lời);
- Cục HQ TP Hà Nội (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh