BỘ TÀI CHÌNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2831TCT/CS
V/v Miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 405/CT-KHNV ngày 16 tháng 6 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Thông tư liên tịch Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê số 07/2001/TTLT /BKHĐT-TCTK ngày 1 tháng 11 năm 2001 thì “mua bán khi đốt và các sản phẩm của chúng” được xếp vào lĩnh vực thương nghiệp. Vì vậy, hoạt động mua ga về chiết nạp vào bình, chai để bán và hoạt động thương nghiệp. Do đó, Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Mỹ Trà không được hưởng ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp sản xuất theo hướng dẫn tại điểm 3, mục I, phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc