BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------------------
V/v: báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng;
- Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở làm việc.

Để có cơ sở báo cáo bộ, ngành theo nội dung Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu:
- Các đơn vị có tên trên báo cáo tình hình thực hiện quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2011 (theo mẫu đính kèm).
- Báo cáo gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 18/7/2011.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Kế hoạch Tài chính) để hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Phó TGĐ Đỗ Thị Xuân Phương (để b/cáo);
- Lưu: VT, KHTC (2b).
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Kiều Văn Minh

Đơn vị báo cáo: BHXH tỉnh, thành phố
BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
6 tháng đầu năm 2011

(Kèm theo Công văn số 2833/BHXH-KHTC ngày 8 tháng 7 năm 2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
1. Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo:

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

Đơn vị: Triệu đồng

STT
Danh mục dự án
Số dự án
Tổng mức đầu tư
Giá trị đề nghị quyết toán
Giá trị quyết toán được duyệt
Chênh lệch
1
2
3
4
5
6
7
Tổng cộng
I
Nhóm B
1
Dự án
2
II
Nhóm C
1
2

2. Dự án đã nộp báo cáo, chậm phê duyệt quyết toán trên 6 tháng:

STT
Danh mục dự án
Số dự án
Ngày tháng năm bàn giao
Ngày tháng năm nộp hồ sơ QT
Số tháng chậm so với quy định
Tổng mức đầu tư
Giá trị đề nghị quyết toán
Nguyên nhân chậm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tổng cộng
I
Nhóm B
1
II
Nhóm C
1

3. Dự án hoàn thành chậm nộp báo cáo quyết toán trên 6 tháng:

STT
Danh mục dự án
Số dự án
Ngày tháng năm bàn giao đưa vào sử dụng
Số tháng chậm so với quy định
Tổng mức đầu tư
Vốn đầu tư đã thanh toán
Nguyên nhân
1
2
3
4
5
6
7
8
Tổng cộng
I
Nhóm B
1
II
Nhóm C
1

Ghi chú:
1. Mốc thời gian để đưa vào báo cáo tính đến ngày 30/6.
2. Mốc thời gian để tính chậm phê duyệt quyết toán là ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định cộng với khoảng thời gian cho phép thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính đến ngày 30/6.
3. Mốc thời gian để tính chậm nộp quyết toán là ngày bàn giao đưa vào sử dụng cộng với khoảng thời gian cho phép thực hiện theo quy định tại Điều 19 của Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính đến ngày 30/6 (trường hợp phải kiểm toán báo cáo quyết toán thì cộng thêm thời gian thực hiện kiểm toán).

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?

4. Kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành:

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày … tháng … năm ….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm:  Cách tính chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần như thế nào ?