BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2834/LĐTBXH-TL
V/v Đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Tổng Công ty Cà phê Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty cà phê Việt Nam

Trả lời công văn số 204/TCT-TCCB /CV ngày 28 tháng 5 năm 2002 của Tổng Công ty Cà phê Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7929 TC/TCDN ngày 01 tháng 08 năm 2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2002 và kế hoạch năm 2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cà phê Việt Nam Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thành viên của Tổng Công ty để giao mức tiền lương bảo đảm tiền lương trả cho người lao động không thấp hơn mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định số 03/2002/NĐ-CP ngày 15 tháng 01/2003 của Chính phủ nhưng phải bảo đảm các chỉ tiêu kế hoạch năm 2003:

- Tổng sản lượng cà phê nhân: 42.000 tấn;

- Doanh thu: 500.000 triệu đồng

- Lợi nhuận: không lỗ;

- Nộp ngân sách: 65.000 triệu đồng.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Tổng Công ty Cà phê Việt Nam có văn bản báo cáo Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng