BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2836/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v báo cáo về giảng viên các cơ sở đào tạo giáo viên

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo giáo viên

Thực hiện Chương trình công tác năm 2013 đã được Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 568/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng02 năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo giáo viên báo cáovề công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên theo các nội dung sau:

- Thực trạng đội ngũ giảng viên về số lượng, cơ cấu trìnhđộ, môn học, lứa tuổi, nam nữ, dân tộc;

- Công tác phát triển đội ngũ giảng viên trong những nămqua, kể từ sau Hội nghị sư phạm lần thứ Nhất năm (tháng 12 năm 2006) đến hết năm2012: số lượng giảng viên được đào tạo nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sĩ);công tác bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, công nghệ thôngtin;

- Công tác nghiên cứu khoa học, khoa học giáo dục: số lượngđề tài nghiên cứu khoa học các cấp; số lượng công trình khoa học đăng tải trêncác tập chí, kỉ yếu hội nghị khoa học,…;

- Công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo giáo viên và nghiêncứu khoa học: số đơn vị liên kết, hợp tác, số chương trình liên kết, hợp tác,hiệu quả của các chương trình này trong phát triển đội ngũ giảng viên, nghiêncứu khoa học;

- Các vấn đề khác có liên quan;

- Những đề xuất, kiến nghị về chế độ, chính sách nhằm pháttriển đội ngũ giảng viên sư phạm về số lượng, chất lượng.

Báo cáo bằng văn bản của đơn vị xin gửi về Bộ Giáo dục vàĐào tạo trước ngày 20 tháng 5 năm 2013 theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộquản lí cơ sở giáo dục, nhà 8C, ngõ 30, Tạ Quang Bửu, Hà Nội; gửi file word báocáo về đội ngũ giảng viên (theo 03 mẫu đính kèm) về địa chỉ e-mail:cucng@moet.edu.vn hoặc pvhoan@moet.edu.vn.

Chi tiết xin liên hệ: 043 6230 504; 0989 149 145.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
- Lưu VT, NGCBQLGD (05b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO
VÀ CÁN BỘ QUẢN LÍ CƠ SỞ GIÁO DỤC
Hoàng Đức Minh

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 2836/BGDĐT-NGCBQLGD báo cáo giảng viên cơ sở đào tạo giáo viên