BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2836 /QLCL-CL2
V/v thông tin về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

Kínhgửi: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ NN&PTNT)

Phúc đáp văn bản số 1347/KHCNngày 10/12/2014 của Quý Vụ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 9901/BNN-KHngày 09/12/2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến nhưsau:

1. Trong năm 2013 - 2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã phối hợp với 27địa phương trên cả nước triển khai xây dựng 32 mô hình chuỗi nông sản, thủy sảnan toàn (sản phẩm rau, chè, thịt gà và thủy sản), trong đó có triển khai ápdụng thực hành sản xuất nông nghiệp (VietGAP) tại công đoạn sản xuất ban đầu.Các mô hình triển khai, đến nay phần lớn đã được chứng nhận VietGAP. Sản phẩmsản xuất được chứng nhận VietGAP được các cơ sở gắn nhãn quảng bá áp dụngVietGAP trên bao bì sản phẩm.

Để được cấp giấychứng nhận VietGAP như đã nêu trên, các cơ sở sản xuất đã được hỗ trợ đào tạo,tập huấn về kiến thức antoàn thực phẩm; ápdụng các quy phạm thực hành sản xuất (VietGAP), hướng dẫncách thức ghi chép giám sát trên thực tế. Việc triển khai đều tuân thủ đầy đủcác nội dung theo quy định của VietGAP.

2. Để có thôngtin cụ thể hơn, đề nghị Quý vụ liên hệ với các đơn vị chuyên ngành (Cục Trồngtrọt, Cục Chăn nuôi và Tổng cục thủy sản) do các đơn vị này được Bộ giao chủtrì triển khai công tác này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c)
- Lưu: VT, CL2.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào