VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2836/VPCP-KTTH
V/v giá bán than cho sản xuất phân đạm

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công nghiệp;
- Tổng công ty Hoá chất Việt Nam,
- Tổng công ty Than Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam ( công văn số 46../CV-HĐQT ngày 23 tháng 5 năm 2003) về giá bán than cho sản xuất phân đạm, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý năm 2003 chưa tăng giá bán than cho sản xuất phân đạm, giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy