VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2837/VPCP-KTTH
V/v hợp tác giữa Hải Phòng và Seattle trong quy hoạch phát triển du lịch tại Cát Bà

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công an,
- Tổng cục Du lịch,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Về đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 964/CV-UB ngày 21 tháng 3 năm 2003), về việc hợp tác giữa Hải Phòng với thành phố Seattle (Mỹ) trong lĩnh vực quy hoạch phát triển du lịch bền vững tại Cát Bà, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

Cát Bà là địa điểm du lịch tốt song liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, do đó đề nghị Bộ Quốc phòng chính thức phát biểu ý kiến về việc này trước khi Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy