B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2838/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Hậu Giang.

Trả lời công văn số 647/CT-KTT ngày 20/5/2015 củaCục Thuế tỉnh Hậu Giang về việc xin hướng dẫn xử lý đối với Công ty CP Thươngmại Đặng Nguyễn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăngvà Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giátrị gia tăng;

Căn cứ Điều 6, Điều 7 Thông tư số 150// 2013/TT-BTCngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiệnhoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế GTGT;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công tyCP Thương mại Đặng Nguyễn, khi giải thể Công ty có số thuế GTGT đầu vào chưađược khấu trừ hết, Công ty được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 5 Điều18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nếu thủ tục hồsơ của Công ty đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quyđịnh.

Việc thực hiện hoàn thuế GTGT theo quy định tạiĐiều 6 và Điều 7 Thông tư số 150/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hậu Giangbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ (TCT): PC (2b), CS;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn