BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2839/LĐTBXH-NCC
Vv xác nhận thương binh

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Tổngcục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Bộ Công an

Trả lời công văn số 13458/X11 -X33 ngày 18/11/2014của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an về việc giải quyếtchế độ thương binh đối với ông Phạm Kim Long, nguyên là cán bộ trại giam QuảngNinh, hiện trú tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Tại văn bản số 898/C90 -P2 ngày 21/7/2014 của CụcChính trị Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Tổng cục VIII ghinhận “không có bất cứ tài liệu nào liên quan đến việc tháng 2/1979 ông Phạm KimLong bị tai nạn khi tham gia truy bắt thám báo Trung Quốc tại đồi Nui thuộc địaphận Đồng Cao, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh”, do đó “không cócơ sở để đề xuất các chế độ, chính sách”.

2. Căn cứ Điều 28 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày09/4/2013 của Chính phủ, việc lập hồ sơ xác nhận thương binh đối với ông PhạmKim Long thuộc thẩm quyền của Bộ Công an. Tuy nhiên, công văn số 13458/X11 -X33ngày 18/11/2014 của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công ankhông nêu rõ quan điểm của Bộ Công an đối với trường hợp này, do đó Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội không đủ cơ sở trả lời.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời Tổngcục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Cục NCC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Doãn Mậu Diệp