BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2839/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với sản phẩm cao su vượt khoán

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1818/CT-KTrT ngày20/4/2010 và công văn số 3216/CT-KTrT ngày 11/06/2010 của Cục Thuế tỉnh Kon Tumnêu vướng mắc về thuế GTGT đối với sản phẩm cao su vượt khoán. Về vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1 Mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cảsản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưachế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức,cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT

Điểm 2.5 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trênhướng dẫn: "Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chếbiến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát,ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác ở khâu kinhdoanh thương mại" thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%'

Căn Cứ hướng dẫn trên, theo trình bày tại công văn hỏi củaCục Thuế tỉnh Kon Tum và văn bản thanh toán sản phẩm vượt khoán của Tổng côngty 15, trường hợp Công ty 78 trực thuộc Tổng Công ty 15 - Bộ Quốc phòng áp dụngphương án khoán công đoạn vườn cây cao su cho người lao động, Công ty đầu tư vậttư, phân bón, công cụ, dụng cụ và người lao động nhận khoán phần nhân công chămsóc, khai thác thì sản phẩm mủ cao su Công ty 78 thu hoạch từ người lao độngbán ra thị trường (bao gồm cả sản phẩm thu hoạch theo định mức khoán và sảnphẩm thu hoạch vượt khoán) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum biết và hươngdẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai