ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2839/UBND-KTN
V/v tiếp tục củng cố hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai và phối hợp đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Bình Dương, ngày 21 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thuế, Xây dựng, Thông tin Truyền thông;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP);
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;
- Văn phòng Đăng ký đất đai.

Qua xem xét báo cáo, kiến nghị của Sở Tài nguyên vàMôi trường tại Văn bản số 2507/BC-STNMT ngày 31/7/2015 về việc báo cáo tìnhhình thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai (1 cấp) kể từ khi thành lậpđến nay;

Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sửdụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở (QSHNO) và tài sản khác gắn liền với đấttrên địa bàn tỉnh và tiếp tục củng cố hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai;Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện cácnội dung như sau:

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy bannhân dân các huyện, thị, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc các Quyếtđịnh đã ban hành:

- Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 quyđịnh diện tích đất tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàntỉnh Bình Dương; Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnhquyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND .

- Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 quyđịnh về một số vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liềnvới đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sảnkhác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 quy địnhtrình tự, thủ tục để xác định số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất củatổ chức.

- Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 quyđịnh về trình tự, thủ tục luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiệnnghĩa vụ tài chính trong việc cấp GCNQSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền vớiđất, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ, cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền vềviệc thành lập và vận hành Văn phòng Đăng ký đất đai trên các phương tiện thôngtin đại chúng để các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh nắm bắt thông tin kịpthời, thuận tiện trong giao dịch các thủ tục hành chính về đất đai;

- Tổ chức công khai, minh bạch các quy định củaPháp luật, các thủ tục hành chính về đất đai trên cổng thông tin điện tử củaSở, tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (tại Trung tâm Hành chính,Văn phòng Đăng ký đất đai, các Chi nhánh của Văn phòng Đăng ký đất đai) đểcác tổ chức và cá nhân có liên quan thuận tiện tìm hiểu và thực hiện đúng quyđịnh của Pháp luật;

- Chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan:Tài chính, Thuế, Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý VSIP vàỦy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứngnhận. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh,kịp thời tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết các trường hợpphát sinh ngoài thẩm quyền;

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế vàcác cơ quan khác có liên quan nghiên cứu, chuẩn bị trang thiết bị, nguồn nhânlực để triển khai việc ứng dụng mạng thông tin điện tử vào việc luân chuyển hồsơ của người sử dụng đất khi Tổng Cục Thuế và Tổng cục Quản lý đất đai hoànthiện quy chế mẫu và ứng dụng kết nối trao đổi dữ liệu giữa hai cơ quan;

- Thường xuyên tổ chức họp Hội đồng tư vấn định kỳtheo quy định, để giải quyết nhanh các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửađối với đất ở trên địa bàn tỉnh trên nguyên tắc thống nhất, thỏa đáng đúng quyđịnh của Pháp luật. Các trường hợp khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời vàxin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết;

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành cơsở dữ liệu địa chính vào cuối năm 2015 để làm cơ sở cho việc triển khai thựchiện các bước tiếp theo;

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai:

+ Bố trí lãnh đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng kýđất đai tham gia các buổi Lãnh đạo tiếp công dân ở các huyện, thị xã, thành phốnhằm kịp thời cung cấp thông tin, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của người dânliên quan đến việc cấp GCNQSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất theo quyđịnh.

+ Cử cán bộ Chi nhánh tham gia Tổ Tư vấn đặt tại Bộphận tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa” tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố để hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức và cá nhân đến liên hệ và thựchiện các thủ tục hành chính về đất đai.

+ Tập trung chỉ đạo, giám sát việc thực hiện côngtác tiếp nhận, thụ lý hồ sơ đất đai của các Chi nhánh tại địa bàn cấp huyện;kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thời gian thụ lývà giải quyết hồ sơ theo quy định. Thực hiện thí điểm việc in Giấy chứng nhậntại Văn phòng Đăng ký đất đai để giảm bớt việc luân chuyển và thời gian thụ lýhồ sơ; tổ chức cho người dân trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một nộp hồ sơ đấtđai tại hai địa điểm (Trung tâm Hành chính tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăngký đất đai thành phố Thủ Dầu Một) để giảm bớt áp lực giải quyết hồ sơ choChi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một. Nghiên cứu việc triểnkhai đăng ký các thủ tục về đất đai qua môi trường mạng.

+ Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quanchuyên môn cấp huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹđất các cấp) trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phốthực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai và hoàn thành tốt các nhiệm vụđược giao.

+ Triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việclàm theo đúng tiêu chuẩn, chức danh, đạo đức nghề nghiệp. Phối hợp với Ủy bannhân dân các huyện, thị, thành phố rà soát lại Cán bộ lãnh đạo của các Chinhánh để sắp xếp, bố trí cho phù hợp với yêu cầu thực tế tại địa phương.

3. Sở Nội vụ

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bảnchỉ đạo thống nhất việc bố trí cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánhVăn phòng Đăng ký đất đai ngồi tại Bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân các huyệnthị, thành phố để tiếp nhận tất cả các hồ sơ quy định tại Khoản 2, 3 Điều 8,Quyết định 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưuỦy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số quy định về nơi nộp hồ sơ và trao Giấy chứngnhận cùng với các nội dung khác về lĩnh vực đất đai sau khi các Nghị định,Thông tư hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung các Nghị định sắp ban hành.

4. Sở Tư pháp

Chỉ đạo các Đơn vị công chứng, chứng thực thực hiệnnghiêm túc các quy định công chứng, chứng thực về đất đai, bất động sản củapháp luật và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh như:

- Văn bản số 1935/UBND-NC ngày 16/6/2015 về việcchứng nhận các Hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong Khu Công nghiệp;

- Văn bản số 1939/UBND-NC ngày 16/6/2015 về việc phốihợp thực hiện quy định pháp luật trong việc công chứng, chứng thực hợp đồng,giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình.

5. Sở Tài chính, Cục thuế vàcác cơ quan Thuế, Tài chính cấp huyện

a) Đối với Cơ quan Tài chính

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo đúngthời gian quy định tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của Ủy bannhân dân tỉnh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản kiếnnghị Bộ Tài chính giao nhiệm vụ xác định số tiền nhận chuyển nhượng được trừvào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (đối với dự án mà giá trị khuđất dưới 20 tỷ đồng) cho Cục Thuế xác định căn cứ vào bảng giá đất do Ủyban nhân dân cấp tỉnh quy định nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất (K).

b) Đối với Cơ quan Thuế

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xác định và pháthành thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai theo đúng thời gianquy định tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của Ủy ban nhân dântỉnh; giải quyết hồ sơ nhanh gọn, hướng dẫn cụ thể những nội dung chưa đầy đủ,không trả hồ sơ đề nghị bổ sung nhiều lần.

- Đối với một số hồ sơ phức tạp hoặc dự án lớn,không đảm bảo thời gian phát hành Thông báo nộp các khoản nghĩa vụ tài chínhtheo quy định thì phải có văn bản thông báo về tình trạng hồ sơ gửi đến Vănphòng đăng ký đất đai để thông báo cho người sử dụng đất biết.

- Thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh đơn giá thuê đấtkhi đến hạn trên cơ sở hồ sơ đã xác định nghĩa vụ tài chính trước đây, khôngyêu cầu người sử dụng đất cung cấp những hồ sơ đã có để tránh gây phiền hà đếndoanh nghiệp.

c) Định kỳ hàng tháng, các Cơ quan Tài chính và cácCơ quan Thuế đối chiếu với cơ quan Tài nguyên và Môi trường các hồ sơ tồn đọng,vướng mắc, chậm trễ để có hướng xử lý kịp thời, nhanh gọn.

d) Hoàn tất công tác xây dựng các biểu mẫu, quytrình thụ lý và luân chuyển hồ sơ, chuẩn bị trang thiết bị, nguồn nhân lực đểtriển khai ứng dụng mạng thông tin điện tử vào việc luân chuyển hồ sơ thực hiệnnghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; người sử dụng đất có thể truy cậpthông tin, quá trình thụ lý hồ sơ qua môi trường mạng một cách thuận tiện vànhanh chóng.

6. Sở Thông tin Truyền thông

Sớm hoàn thành việc tích hợp kết nối dữ liệu giữaphần mềm villiss 2.0 (hệ thống thông tin đất đai) và phần mềm một cửatiếp nhận và quản lý hồ sơ tại Bộ phận một cửa các huyện, thị, thành phố. Đồngthời, phối hợp với các cơ quan có liên quan nâng cấp đường truyền mạng chuyêndụng tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chinhánh, hoàn thành trong Quý 111/2015.

7. Sở Xây dựng

- Tăng cường tổ chức Hội nghị tập huấn Văn bản quyđịnh về Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và các Văn bản dưới Luật chocác Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác kiểmtra, quản lý, cấp phép xây dựng tại địa phương. Phát hiện, xử lý kịp thời cáctrường hợp xây cất trái phép nhà ở, công trình xây dựng.

- Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị các huyện, thị,thành phố và các phòng chuyên môn trực thuộc Sở kịp thời xử lý, cung cấp thôngtin theo yêu cầu tại các phiếu lấy ý kiến và các nội dung khác có liên quan đếnviệc chứng nhận quyền sở hữu tài sản là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền vớiđất do cơ quan tài nguyên và môi trường chuyển đến đúng theo thời gian quy địnhtại Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015.

8. Thanh tra tỉnh

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra trách nhiệmtheo quy định.

- Tham dự các cuộc họp phối hợp, giải quyết các khókhăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác cấp chứngnhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấttrên địa bàn tỉnh Bình Dương.

9. Ban Quản lý các Khu côngnghiệp, Ban Quản lý VSIP

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyếtcác vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận; kịp thời xử lý, cung cấpthông tin theo yêu cầu tại phiếu lấy ý kiến và các nội dung khác có liên quanvề việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản và công trình xây dựng gắn liền với đấttrong các Khu công nghiệp do cơ quan Tài nguyên và Môi trường chuyển đến đúngthời gian theo quy định tại Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015.

10. Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố

- Thường xuyên, định kỳ tổ chức tuyên truyền phápluật về đất đai, xây dựng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sửdụng đất tại các xã, phường, thị trấn để nghiêm túc tuân thủ các quy định củaPháp luật.

- Công khai, minh bạch các quy định của Pháp luật,các thủ tục hành chính về đất đai trên cổng thông tin điện tử của huyện, thịxã, thành phố, tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để các tổ chức và cánhân thuận tiện tìm hiểu và thực hiện đúng quy định của Pháp luật.

- Thành lập Tổ tư vấn tại Bộ phận tiếp nhận và trảkết quả, bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực, đạo đức nghề nghiệp đểhướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức và cá nhân đến liên hệ và thực hiệncác thủ tục hành chính trên các lĩnh vực.

- Chấn chỉnh kịp thời các trường hợp xây cất tráiphép nhà ở, công trình xây dựng; các trường hợp tự ý tách thửa, phân lô, bánnền trái quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm thuộcthẩm quyền hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh nếu vượt thẩm quyền.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn cấp huyện, thị,thành phố kịp thời phối hợp, xử lý, giải quyết vướng mắc, trả lời cụ thể nộidung trong phiếu lấy ý kiến và các nội dung khác có liên quan do cơ quan Tàinguyên và Môi trường chuyển đến về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

- Rà soát, bãi bỏ các văn bản, quy trình, thủ tụctrái với Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015.

- Bố trí kinh phí thuộc ngân sách hoặc bố trí quỹđất thuộc huyện, thị xã, thành phố để xây dựng trụ sở làm việc cho các Chinhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đảm bảo hoạt động lâu dài. Bố trí, sắp xếp thêmdiện tích làm việc, kho lưu trữ cho các Chi nhánh còn chật, hẹp; đặc biệt làChi nhánh Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên để giải quyết yêu cầu cấp thiết hiện naytrong thời gian chờ xây dựng Trung tâm Hành chính huyện.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trựcthuộc thực hiện một số nội dung trọng tâm:

+ Thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật vềđất đai, xây dựng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đấttrên địa bàn quản lý để nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật.

+ Công khai, minh bạch các quy định của pháp luật,các thủ tục hành chính về đất đai tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đểcác tổ chức và cá nhân thuận tiện tìm hiểu và thực hiện đúng quy định của Phápluật.

+ Có trách nhiệm ký xác nhận các loại giấy tờ phụcvụ công tác cấp GCNQSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất theo hướng dẫncủa cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chinhánh trong các trường hợp tăng, giảm diện tích hoặc hình thể thửa đất thay đổiso với Giấy chứng nhận đã cấp.

+ Phát hiện và báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân cấphuyện, thị, thành phố các trường hợp tiêu cực liên quan đến công tác cấp Giấy chứngnhận tại địa bàn phụ trách để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dântỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị,thành phố thực hiện tốt các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, phát sinhcác khó khăn vướng mắc, yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị, thành phố chủ động phối hợp để giải quyết, xử lý. Trường hợp vượtquá thẩm quyền, có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo, đềxuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT&PCT;
- LĐVP, Lâm, CV, TH, Website;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam