TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 284/GSQL-GQ2
V/v thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị xử lý vướng mắc khi thanhkhoản hợp đồng gia công số 03/11/NW-KEY ngày 07/08/2011, có hiệu lực đến ngày17/08/2012 của Công ty LD Newell Nhà Bè VN nêu tại công văn số 1001/HQHCM-ĐTngày 05/04/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo rõ cácnội dung sau:

Từ ngày 24/04/2012 đến ngày 02/05/2012, từ ngày 03/05/2012 đếnngày 17/08/2012 và từ sau ngày 17/08/2012 Công ty LD Newell Nhà Bè VN có đăngký tờ khai xuất khẩu sản phẩm hoặc đăng ký tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vậttư… liên quan đến hợp đồng gia công số 03/11/NW-KEY dẫn trên?

Báo cáo gửi gửi về Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổngcục Hải quan trước ngày 19/04/2013 để tổng hợp trình lãnh đạo có ý kiến chỉđạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha