BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 284/TCHQ-KTTT
V/v mục lục ngân sách

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Bộ Tài Chính (Vụ ngân sách nhànước)

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của một số Cục Hải quanđịa phương nêu vướng mắc về mục lục ngân sách. Sau khi xem xét, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Phụ lục 3: Danh mục mã số nội dung kinh tế (mục, tiểu mục)ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02.06.2008 của Bộ trưởng BộTài chính (tiểu nhóm 0118, mục 4250) chưa quy định cụ thể đối với một số khoảnthu:

1. Phạt chậm nộp thuế;

2. Phạt vi phạm hành chính ngoài lĩnh vực thuế do ngành hảiquan thực hiện.

Đề nghị Bộ Tài chính (Vụ ngân sách nhà nước) sớm có ý kiếnchỉ đạo để Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị Hải quan địa phương thốngnhất thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc