BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 284/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với thu nhập được chia từ Quỹ đầu tư phát triển.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sản xuất Thương mại
(Đ/C: Số 229, Cách mạng tháng 8, Thị xã Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tổng cục Thuếnhận được công văn số 29/CV-CT ngày 28/10/2011 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sảnxuất Thương mại hỏi về việc thuế TNCN đối với việc tăng vốn điều lệ từ cổ tứcvà tăng vốn điều lệ từ Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty. Vấn đề này, Tổng cụcThuế hướng dẫn như sau:

Tại điểm 3, KhoảnII, Phần A Thông tư sổ 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính có hướngdẫn như sau: "Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập nhận được từ hoạtđộng cho cơ sở sản xuất, kinh doanh vay, mua cổ phần hoặc góp vốn sản xuất,kinh doanh dưới các hình thức:

3.7. Thu nhậptừ cổ phiếu trả thay cổ tức

- Tại điểm 1Điều 7 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

" Đối vớitrường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng: Cá nhân nhận cổtức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổphiếu. Khi chuyến nhượng số cố phiếu này, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối vớihoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn....." .

- Tại điểm 2Điều 7 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

- Đốivới trường hợp cá nhân được chia cổ tức bằng tiền nhưng không nhận mà ghi tăng vốnđầu tư cũng áp dụng phương pháp thu thuế TNCN như đối với trường hợp nhận cổtức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng sau khi nhận cổ tức bằng tiền và ghităng vốn đầu tư nếu cá nhân rút vốn khỏi doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng vốnthì phải khai và nộp thuế TNCN tương ứng với phần cổ tức nhận được ngay..."

Căn cứcáchướng dẫn nên trên Công ty cổ phần Dịch vụ sản xuất Thương mại chia cổ tức, Quỹđầu tư cho cổ đông bằng cổ phiếu (do dùng cổ tức chi cho cổ đông và quỹ đầu tư tăngvốn điều lệ) thì cổ đông chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu. Khi chuyểnnhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyểnnhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn.

Tổng cục Thuếtrả lời để công ty Cổ Phần Dịch vụ Sản xuất Thương mại biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Vụ PC, CST – BTC;
- Lưu: VT, TCT(VT, TNCN).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Văn Trường