VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 284/VPCP-KTN
V/v Quy hoạch phát triển công nghiệp vôi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

Kínhgửi: BộXây dựng.

Xét đnghị củaBộ Xây dựng tại các Công văn số 42/TTr-BXD ngày27 tháng 6 năm 2014, số 2538/BXD-VLXD ngày 13 tháng 10 năm 2014,số 3465/BXD-VLXD ngày 30 tháng 12 năm 2014 về Quy hoạch pháttriển công nghiệp vôi đến năm 2020và định hướng đến năm 2030, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Thông qua nội dung dự thảo Quy hoạch phát triển côngnghiệp vôi đếnnăm 2020 và định hướng đếnnăm 2030; giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổsung Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và phê duyệt Quyhoạch trên theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng vàcác cơ quanliên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
-
Các Bộ: TN&MT, QP, TP, KH&CN, CT;
-
VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục; TGĐ Cổng TTĐT, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KGVX, TKBT, PL;
-
Lưu: VT, KTN(3). Binh

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục