VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2840/VPCP-KTN
V/v tình hình thiếu nước ở hạ du sông Vu Gia liên quan đến Dự án thủy điện Đăk Mi 4

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân: thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam;
- Tổng công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam.

Xét báo cáo của Bộ Công Thương (công văn số 1625/BCT-NL ngày 09 tháng 02 năm 2010), ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1189/BTNMT-TNN ngày 09 tháng 4 năm 2010) về tình hình thiếu nước ở hạ du sông Vu Gia liên quan đến Dự án thủy điện Đăk Mi 4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Tổng công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam thiết kế cống điều tiết tại tuyến đập thủy điện Đăk Mi 4 có khả năng xả 25 m3/s nước trở lại sông Đăk Mi.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, trong đó cần tính toán, giải quyết bài toán phối hợp xả nước mùa kiệt giữa các hồ trên lưu vực để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu khả năng xây dựng các hồ chứa nước trên lưu vực để bổ sung nước cho hạ du sông Vu Gia, nghiên cứu giải pháp công trình để ngăn nguy cơ cắt dòng sông Vu Gia về sông Thu Bồn tại Đại Lộc.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cần đề ra các biện pháp sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên nước hạ du sông Vu Gia, nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu sử dụng đất và các biện pháp thủy lợi để có thể bảo đảm cung cấp ổn định, lâu dài nhu cầu nước cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TKBT, TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý