BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2841/TCHQ-GSQL
V/v thanh khoản loại hình SXXK

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bình Phước.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 926/HQBP-NV ngày 16/5/2013 của Cục Hải quantỉnh Bình Phước về việc điều chỉnh mã nguyên liệu do khi thông báo định mức chocơ quan Hải quan đã khai nhầm mã hàng xuất khẩu; về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

- GiaoCục Hải quan tỉnh Bình Phước căn cứ công văn giải trình, cam kết của doanhnghiệp, tiến hành kiểm tra hồ sơ thanh khoản, sổ kế toán, chứng từ kế toán,phiếu xuất kho, phiếu nhập kho, lượng tồn nguyên phụ liệu thực tế (lưu ý kiểmtra cụ thể các tờ khai nhập khẩu để xác định lượng nguyên liệu sợi dệt bao taymàu trắng mã 10.5/1CVC Công ty đã không nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu từ năm2008 đến thời điểm thanh khoản nên dẫn đến nhầm mã nguyên liệu), định mức sửdụng nguyên vật liệu. Nếu qua kiểm tra có căn cứ xác định giải trình của doanhnghiệp là đúng thì thực hiện thanh khoản theo quy định.

- Thựchiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

- Thựchiện ngay việc kiểm tra sau thông quan đối với Công ty TNHH KJ Glove.

Tổngcục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Phước biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh