ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2841/UBND-LN
V/v chưa xem xét việc thực hiện khai thác nhựa thông ba lá trên địa bàn tỉnh

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét văn bản số 541/SNN-LN ngày05/4/2013 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc khai thác nhựathông ba lá trên địa bàn tỉnh;

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến nhưsau:

Thời gian qua, tình trạng phá rừng,lấn chiếm đất lâm nghiệp, ken cây hủy hoại cây rừng, khai thác, vận chuyển,tiêu thụ lâm sản trái pháp luật diễn biến rất phức tạp (cả về tính chất vi phạmvà mức độ thiệt hại) tại một số địa phương trong tỉnh. Việc tổ chức khai thác,thu mua, tiêu thụ nhựa thông từ năm 2008 - 2011 đã tạo việc làm, mang lại nguồnthu nhất định cho các đơn vị chủ rừng (các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, BanQuản lý rừng ) và nhân dân tại một số địa phương; tuy nhiên quá trình tổ chứckhai thác, thu mua, tiêu thụ nhựa thông, công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụngvà quản lý lao động liên quan đến khai thác nhựa thông đã bộc lộ nhiều hạn chế,thiếu sót; ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, ảnh hưởng đến dư luận xã hội và tìnhhình an ninh trật tự nông thôn.

Do đó, trước mắt UBND tỉnh chưa xemxét cho tiếp tục thực hiện khai thác nhựa thông ba lá trên địa bàn tỉnh như đềnghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên để các đơnvị chủ rừng tập trung chấn chỉnh, củng cố lực lượng, có phương án, giải pháp cụthể, chủ động, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, pháttriển rừng trên diện tích rừng được giao quản lý./.


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc;
- Các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp;
- Các Ban Quản lý rừng;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, LN.

 KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm S