BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2842/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH TM DV SX XNK Bảo Ngọc Bình Phước.
(Đ/c: Ấp 7, Xã Lộc Thái, Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước)

Trảlời công văn số 01/CVĐN ngày 15/3/2013 của Công ty TNHH TM DV SX XNK Bảo NgọcBình Phước về việc hướng dẫn thủ tục nhập khẩu gỗ có nguồn gốc từ Lào quá cảnhqua Campuchia về Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Vềchính sách nhập khẩu mặt hàng gỗ từ Lào: Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày23/01/2006 của Chính phủ, Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/12/2011 của BộThương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện Nghị định số12/2006/NĐ-CP nêu trên thì mặt hàng gỗ xẻ từ Lào khi nhập khẩu vào Việt Namkhông quản lý bằng giấy phép của Bộ Công Thương.

- Vềthủ tục hải quan khi nhập khẩu các loại hàng hóa nói chung và mặt hàng gỗ từLào nói riêng được hướng dẫn thực hiện tại các văn bản pháp luật: Luật Hải quan2001 và sửa đổi, bổ sung năm 2005, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quyđịnh chi tiết một số điều của Luật Hải quan, Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày06/12/2010 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính và các vănbản hướng dẫn liên quan.

Dovậy, đối với trường hợp nhập khẩu gỗ từ Lào quá cảnh qua Campuchia của Công ty,đề nghị Công ty căn cứ theo Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Hoànggia Campuchia và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và hướng dẫntại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dựkiến làm thủ tục nhập khẩu để xuất trình bộ hồ sơ hải quan hàng nhập khẩu theoquy định và văn bản đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam để cơ quanHải quan tiến hành quản lý gỗ nhập khẩu chặt chẽ về số lượng và nguồn gốc. Lưuý, hàng quá cảnh phải đi theo đúng tuyến đường và cặp cửa khẩu quốc tế đã thỏathuận./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh