BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2844/LĐTBXH-TL3
V/v Tiền lương đối với lao động làm việc cho nhà thầu phụ là nhà thầu Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

NIPPON KOEI CO., LTD
(số 30 Cát Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số DP/FS-S162 ngày 7 tháng 8 năm 2003 của Nippon Koei Co., LTD về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3, mục I Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về tiền lương đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam, thì đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động cho nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) của nước ngoài nhận thầu các công trình tại Việt Nam.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty được biết.

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân