BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2845/LĐTBXH-TL
V/v chế độ ăn và phụ cấp làm việc trên biển đối với lao động Việt Nam trong DNFDI

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty OSCAT/AEA VN
(Số 65 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 103/OAV-PR ngày 8 tháng 8 năm 2003 của Công ty OSCAT/AEA VN về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài và quốc tế tại Việt Nam, thì mức lương, chế độ phụ cấp lương và các chế độ khác trả cho người lao động do Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thoả thuận với người lao động. Khi xem xét, quy định chế độ này Công ty có thể tham khảo chế độ ăn và phụ cấp làm việc trên biển được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận áp dụng đối với lao động thuộc ngành dầu khí tại công văn số 76/LĐTBXH-TL ngày 10 tháng 01 năm 2003.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty được biết.

T/L. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân