BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2845/TCHQ-GSQL
V/v xử lý nộp chậm kết quả kiểm tra chuyên ngành

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo của một số Cục Hảiquan tỉnh, thành phố, hiện tại có tình trạng doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóathuộc diện phải kiểm tra chất lượng, kiểm dịch, kiểm tra an toàn thực phẩm (gọitắt là kiểm tra chuyên ngành) và được cơ quan hải quan giải quyết cho đưa hàngvề bảo quản nhưng quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, doanh nghiệpkhông đến nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành cho cơ quan hải quan để hoàn thànhthông quan hàng hóa. Trong số này có doanh nghiệp đã kiểm tra chuyên ngànhnhưng chưa có kết quả kiểm tra để nộp cho cơ quan hải quan, có doanh nghiệpkhông xuất trình hàng hóa để kiểm tra, có doanh nghiệp hiện đã bị giải thể, mấttích… Để giải quyết tình trạng trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quantỉnh, thành phố thực hiện ngay các biện pháp sau:

1. Tổ chức kiểm tra tình trạng hànghóa tại địa điểm bảo quản đối với tất cả các lô hàng nhập khẩu đã được doanhnghiệp đưa về bảo quản nhưng quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khaidoanh nghiệp chưa nộp kết quả kiểm tra chuyên ngành trước khi thực hiện xácnhận thông quan. Lập biên bản xác nhận với doanh nghiệp về tình trạng hàng hóađưa về bảo quản (vị trí địa điểm kho, bãi lưu giữ hàng, hàng hóa có được bảoquan nguyên trạng hay không). Nếu phát hiện doanh nghiệp có hành vi "tự ýtiêu thụ hàng hóa được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan" thìlập biên bản và xử lý theo quy định.

2. Xử phạt vi phạm hành chính đốivới doanh nghiệp có hành vi vi phạm "không nộp đúng thời hạn chứng từthuộc hồ sơ hải quan được chậm nộp" theo quy định, trừ trường hợp cơ quankiểm tra chuyên ngành chưa ban hành hoặc chậm ban hành kết luận kiểm tra vì lýdo khách quan (có xác nhận của cơ quan kiểm tra chuyên ngành).

3. Thực hiện ngay việc tạm dừng chomang hàng về bảo quản đối với doanh nghiệp vi phạm về nộp chậm kết quả kiểm trachuyên ngành (quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai), tự ý tiêu thụ hàng hóađược giao bảo quản chờ thông quan. Các đơn vị tổng hợp và thông báo Danh sáchdoanh nghiệp vi phạm gửi cho Cục Hải quan các tỉnh thành phố để phối hợp thựchiện, sao gửi 01 bản về Tổng cục Hải quan (Cục GSQL) để theo dõi.

4. Cử cán bộ làm việc với cơ quankiểm tra chuyên ngành để xác định nguyên nhân các lô hàng chưa có kết quả kiểmtra chuyên ngành; đề nghị cơ quan kiểm tra chuyên ngành phối hợp kiểm tra, lấymẫu hàng hóa tại cửa khẩu nhập hoặc địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hànghóa của doanh nghiệp vi phạm không được mang hàng về bảo quản; đề nghị cơ quan kiểmtra chuyên ngành sớm ra kết luận kiểm tra hoặc báo cáo cơ quan quản lý cấp trênvà cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý vi phạm đối với các trường hợp kiểmtra hàng hóa không đáp ứng yêu cầu nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật,để cơ quan hải quan sớm hoàn tất thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu.

5. Về thực hiện báo cáo tại biểuA.3 ban hành kèm theo quyết định số 2285/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2012 (hàng nhậpkhẩu phải kiểm tra chuyên ngành), yêu cầu các đơn vị báo cáo rõ hơn: trong tổngsố lô hàng chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành có bao nhiêu lô hàng quá hạn 30ngày chưa nộp kết quả kiểm tra, bao nhiêu lô hàng đã xử lý vi phạm hành chính,hành vi vi phạm và mức phạt cụ thể đối với từng trường hợp.

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thànhphố triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, yêu cầucác đơn vị báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan)để tổng hợp, xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: KHCN, NNPTNT, GTVT, CT, XD, YT, QP, CA (để chỉ đạo cơ quan kiểm tra chuyên ngành phối hợp);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các đơn vị trực thuộc: Vụ PC, Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ, Thanh tra, Cục Thuế XNK, Ban CCHĐH, Ban QLRR;
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh