BỘ THƯƠNG MẠI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2845/BTM-KHĐT
V/v thuế nhập khẩu đối với ô tô vận tải chuyên dùng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2006

Kính gửi: BộTài chính

Bộ Thương mại nhập được công văn số 1905/TMDL-NgTngày 27/4/2006 của Sở Thương mại và Du lịch Đồng Nai và công văn số 525/KCNĐN-XNK ngày 24/4/2006 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Naivề việc miễn thuế nhập khẩu đối với phương tiện vận tải phản ánh việc cơ quanHải quan địa phương truy thu thuế nhập khẩu đối với ô tô vận tải mà doanh nghiệpFDI nhập khẩu từ tháng 8/2000 đến năm 2005 theo chỉ đạo của Tổng Cục Hải quantại công văn số 928/TCHQ-KTTT ngày 09/3/2006.

Về vấn đề này, Bộ Thương mại xin đề nghị Bộ Tài chínhmột số ý kiến như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

a- Căn cứ qui định tại điểm b, khoản 1 Điều 57 Nghịđịnh của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2002 Quy định chi tiết thi hànhLuật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì phương tiện vận tải chuyên dùng nằmtrong dây chuyền công nghệ được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định.

Phương tiện vận tải chuyên dùng được qui định chitiết tại điểm 3 mục I phụ lục II kèm theo Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP dẫn trên gồm:

- Các phương tiện vận tải chuyên dùng cho hoạt độngkinh doanh qui định tại Giấy phép đầu tư.

- Phương tiện vận tải để vận chuyển nguyên liệu vàsản phẩm trong dây chuyền công nghệ.

Như vậy, phương tiện vận tải được sử dụng trong hoạtđộng sản xuất kinh doanh của chính doanh nghiệp FDI được miễn thuế nhập khẩu(trừ trường hợp, doanh nghiệp nhập khẩu phương tiện vận tải tạo tài sản cố địnhnhằm mục đích cho thuê phải nộp thuế nhập khẩu), kể cả chủng loại ô tô vận tảinhập khẩu thuộc loại trong nước đã sản xuất được nêu tại Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ban hành Danh mụcthiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được;Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được...) vì theo qui đinh tạiĐiều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP dẫn trên thì doanh nghiệp FDI chỉ không đượcmiễn thuế nhập khẩu đối với vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (điểm đkhoản 1 Điều 57).

b. Căn cứ qui định tại khoản b, điểm 6 khoản b, điểm8, khoản a điểm 11 Điều 16 Nghị định của Chính phủ số 149/2005/NĐ-CP dẫn trêncủa Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu,có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006, qui định: miễn thuế nhập khẩu đối với phươngtiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Côngnghệ xác nhận.

Như vậy, việc miễn thuế nhập khẩu đối với phươngtiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ vẫn thống nhất. Tuy nhiên, kểtừ ngày 01/01/2006, doanh nghiệp phải có thêm xác nhận của Bộ Khoa học và Côngnghệ.

2- Về chủng loại xe vận tải chuyên dùng:

Đề nghị Bộ Tài chính tham khảo thêm Quyết định số704/2003/QĐ-BKH dẫn trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xác định phương tiện vậntải chuyên dùng khi xem xét, giải quyết về thuế đối với ô tô vận tải.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Thương mại về miễnthuế nhập khẩu đối với phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyên côngnghệ để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp FDI, Đề nghị Bộ Tài chính xem xét,giải quyết đảm bảo phù hợp với qui định tại Nghị định của Chính phủ số 24/2000/NĐ-CP dẫn trên.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh