BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2846/LĐTBXH-LĐVL
V/v Chấm dứt hợp đồng lao động

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty Changshin Việt Nam

Trả lời Công văn số 1644/03/CSVN .CV ngày 7 tháng 8 năm 2003 của Quý Công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà vi phạm thời hạn báo trước là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Trong trường hợp này, người lao động không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường các khoản tiền theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 41 của Bộ Lao động đã sửa đổi, bổ sung.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀMNguyễn Đại Đồng