BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2846/TCHQ-GSQL
V/v: chuyển hình thức kinh doanh TN-TX sang nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công ty CP lương thực và công nghiệp thực phẩm chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh
(Địa chỉ: R22 Khu phố Hưng Phúc 2, Đường Cao Kiều Phát, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 231/CV-CNSG ngày 08/6/2006 của Công ty về việc hướng dẫn chuyển hình thức kinh doanh tạm nhập tái xuất thành kinh doanh nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì Công ty được chuyển từ hình thức kinh doanh tạm nhập tái xuất sang hình thức kinh doanh nhập khẩu thông thường đối với lượng hàng chưa tái xuất. Tuy nhiên, đối với các loại phân bón có trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam theo Quyết định số 40/2004/QĐ-BNN &PTNT ngày 19/8/2004 và Quyết định số 77/2005/QĐ-BNN &PTNT ngày 23/11/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi nhập khẩu chỉ làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu. Những loại phân bón ngoài Danh mục trên khi nhập khẩu phải được Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép.

Đề nghị Công ty liên hệ với đơn vị Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập tái xuất hàng hóa để xác định rõ loại phân bón và được hướng dẫn cụ thể./.Nơi nhận
:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An