BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------------

Số: 2846/TCT-CS

V/v: lập hóa đơn GTGT ghi bằng ngoại tệ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2012

Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD).

Trả lời công văn số 496/PVD ngày 30/5/2012 của Tổng công ty Cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD) về lập hóa đơn GTGT ghi bằng ngoại tệ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 12 Điều 29 Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định thi hành Pháp lệnh ngoại hối, quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối: “Các trường hợp khác được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chấp thuận”.

Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Ngày 3/4/2012, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 4355/BTC-TCT về đồng tiền ghi trên hóa đơn GTGT hướng dẫn: “Trường hợp doanh nghiệp được phép bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì khi lập hóa đơn GTGT đối với doanh thu bán hàng, cung ứng dịch vụ có gốc ngoại tệ, các tiêu thức trên hóa đơn như đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng, tiền thuế GTGT, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ; phần chữ ghi tổng số tiền bằng tiếng Việt ghi theo tổng số tiền bằng ngoại tệ, đồng thời ghi rõ trên hóa đơn tỷ giá quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp PVD và các công ty con được phép nhận thanh toán trực tiếp bằng ngoại tệ từ các hợp đồng cung cấp giàn khoan, dịch vụ khoan, dịch vụ khác liên quan đến giàn khoan, giếng khoan và hoạt động khoan; hợp đồng cho thuê giàn khoan và các dịch vụ khoan với Liên doanh dầu khí tại Việt Nam theo đúng quy định tại công văn số 755/NHNN-QLNH ngày 6/2/2009 và công văn số 9547/NHNN-QLNH ngày 4/12/2009 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép thanh toán bằng ngoại tệ thì PVD và các công ty con thực hiện việc lập hóa đơn như hướng dẫn tại công văn số 4355/BTC-TCT của Bộ Tài chính nêu trên và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về thuế.

Công văn số 4355/BTC-TCT nêu trên là văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định thuế GTGT bằng đồng Việt Nam trên hóa đơn GTGT của doanh nghiệp bán hàng được phép bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật. Việc thanh toán tiền hàng giữa PVD với khách hàng bằng ngoại tệ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ QLT DNL, PC – TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn