BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2846/TCT-CS
V/v giá trị thương hiệu và lợi thế kinh doanh

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 858/CT-TTrTngày 20/04/2009 của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc hạch toán giá trị thương hiệuvà lợi thế kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Chuẩn mực kếtoán Việt Nam số 04 - Tài sản cố định vô hình, ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ Tài chính thì lợi thế thương mại vàthương hiệu được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp không được ghi nhận là tài sảnvì nó không phải là nguồn lực có thể xác định, không đánh giá được một cáchđáng tin cậy và doanh nghiệp không kiểm soát được.

Tại điểm 2.9 Mục I Phần thứ haiThông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12/09/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác địnhgiá trị lợi thế kinh doanh khi chuyển Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổphần theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002 (phương pháp xác định giátrị doanh nghiệp theo giá trị tài sản) quy định: "Đối với doanh nghiệp cólợi thế kinh doanh như vị trí địa lý, uy tín của doanh nghiệp, tính chất độcquyền về sản phẩm, mẫu mã, thương hiệu (nếu có) và có tỷ suất lợi nhuận sauthuế cao hơn lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm ở thời điểm gần nhấttrước thời điểm định giá phải tính thêm giá trị lợi thế kinh doanh vào giá trịthực tế của doanh nghiệp cổ phần hoá".

Tại tiết c điểm 2 Điều 4 Mục IIChế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theoQuyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định:"Riêng các chi phí phát sinh trong nội bộ để doanh nghiệp có nhãn hiệuhàng hóa, quyền phát hành, danh sách khách hàng, chi phí phát sinh trong giaiđoạn nghiên cứu và các khoản mục tương tự không được xác định là tài sản cốđịnh vô hình mà hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ".

Tại điểm 5.3, Mục III, Phần BThông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: "Các khoản chi phí để cócác tài sản không thuộc tài sản cố định như chi về mua và sử dụng các tài liệukỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thươngmại... được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh".

Căn cứ các quy định nêu trên,giá trị lợi thế kinh doanh, giá trị quyền sử dụng thương hiệu được ghi nhậntrong sổ sách kế toán là phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty CP Sông Đà 10.1để làm căn cứ chia cổ tức hàng năm nhưng không phải là các khoản chi phí phátsinh trong nội bộ để doanh nghiệp có được lợi thế kinh doanh, thương hiệu nên,do đó không được phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh và giá trị quyền sử dụngthương hiệu vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương