BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2846/TCT-CS
V/v xử lý thuế, hóa đơn trong trường hợp khách hàng góp vốn mua bất động sản chuyển nhượng hợp đồng mua BĐS cho tổ chức, cá nhân khác

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2010

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văncủa một số Cục thuế hỏi về việc xử lý thuế, hóa đơn trong trường hợp khách hànggóp vốn mua bất động sản là cá nhân, doanh nghiệp chuyển nhượng hợp đồng muaBĐS cho tổ chức, cá nhân khác, về nội dung hỏi của các Cục thuế, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

1. Trường hợp khách hàng góp vốnmua bất động sản là cá nhân chuyển nhượng hợp đồng cho tổ chức, cá nhân khác.

- Tại điểm 2.13 Mục IV Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp cơsở kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyểnnhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiềnghi trong hợp đồng thì khi thu tiền, cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn GTGT.”

Theo đó, trường hợp khách hàng gópvốn mua bất động sản là cá nhân chuyển nhượng hợp đồng cho tổ chức, cá nhânkhác; việc chuyển nhượng hợp đồng góp vốn mua BĐS của khách hàng được thực hiệntheo quy định của pháp luật, có hợp đồng chuyển nhượng và khách hàng mới (tổchức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng từ khách hàng góp vốn mua BĐS) đượckế thừa lợi ích, nghĩa vụ của khách hàng đã góp vốn thì khi khách hàng mới nộptiền theo tiến độ, cơ sở kinh doanh bất động sản thực hiện xuất hóa đơn giaocho khách hàng mới theo quy định.

- Về thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 3Thông tư số 161/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính: Trường hợp cơ sở kinhdoanh bất động sản và khách hàng là cá nhân có ký hợp đồng đặt cọc về việc mua(hoặc góp vốn mua) bất động sản, sau đó khách hàng chuyển nhượng quyền và nghĩavụ cho bên thứ ba thì khách hàng phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân đốivới hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Việc xác định giá chuyển nhượng,giá mua để làm căn cứ tính thuế TNCN và thủ tục kê khai, nộp thuế thu nhập cánhân được thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 02/2010/TT-BTCngày 11/01/2010 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân vàhướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quyđịnh chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân.

2. Trường hợp khách hàng góp vốnmua bất động sản là doanh nghiệp chuyển nhượng hợp đồng cho tổ chức, cá nhânkhác.

Căn cứ quy định tại điểm 1 Mục IVPhần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính; Phần CThông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp A có ký hợpđồng góp vốn để mua một số căn hộ và đã được Công ty kinh doanh bất động sản(Công ty kinh doanh BĐS) xuất hóa đơn GTGT khi thu tiền góp vốn. Sau đó doanhnghiệp A chuyển nhượng lại hợp đồng góp vốn mua căn hộ cho tổ chức, cá nhânkhác, việc chuyển nhượng hợp đồng góp vốn mua BĐS của doanh nghiệp A được thựchiện theo quy định của pháp luật, có hợp đồng chuyển nhượng trong đó có quyđịnh khách hàng mới (là tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng góp vốnmua BĐS từ doanh nghiệp A) được kế thừa lợi ích, nghĩa vụ của doanh nghiệp Athì doanh nghiệp A thực hiện xuất hóa đơn GTGT giao cho khách hàng (là tổ chức,cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng góp vốn mua BĐS của doanh nghiệp A) tínhtrên giá trị chuyển nhượng. Doanh nghiệp A phải kê khai nộp thuế TNDN đối vớithu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định.

Khi khách hàng mới (là tổ chức, cánhân nhận chuyển nhượng hợp đồng góp vốn mua BĐS của doanh nghiệp A) nộp tiềntheo tiến độ thì Công ty kinh doanh BĐS xuất hóa đơn giao cho khách hàng theoquy định.

3. Trường hợp trước ngày công vănnày, Cục thuế đã hướng dẫn các Công ty kinh doanh bất động sản thực hiện thu hồihóa đơn cũ để xuất hóa đơn mới khi khách hàng góp vốn mua BĐS chuyển nhượng hợpđồng thì không điều chỉnh lại.

Tổng cục Thuế có ý kiến để các Cụcthuế biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai