BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2846TCT/NV6
V/v đối tượng được hưởng ưu đãi thuế theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp Quyết Thắng
(Đ/c: Tổ 32 Phướng Phan Thiết - Thị xã Tuyên Quang)

Trả lời công văn số 57/CV-CTCP ngày 22 tháng 7 năm 2003 của Công ty hỏi về việc miễn, giảm thuế TNDN theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, mục I, phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định: “Những cơ sở đã thành lập trước đây nay chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, hợp nhất, đổi tên, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp hoặc đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất, bổ sung mặt hàng, ngành nghề vào giấy phép kinh doanh không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, giảm thuế như cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới thành lập”.

Trường hợp Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp Quyết thắng là doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở nhà xưởng, máy móc thiết bị của Xí nghiệp Cơ khí Xây lắp Quyết Thắng hoạt động theo Luật HTX đã thành lập trước đây nay giải thể. Căn cứ quy định nêu trên, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp Quyết Thắng không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, giảm thuế theo diện cơ sở sản xuất mới thành lập.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương