BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2847/BNN-KTHT
V/v báo cáo tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2013

Kính gửi:

- Các Vụ: Kế hoạch, Khoa học công nghệ và Môi trường;
- Các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Chế biến thương mại, NLTS và Nghề muối;
- Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban cán sự ĐảngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2013 theo nội dung phiên bản họptháng 10 về "phát triển nông nghiệp, nông thôn miền núi", Bộ yêu cầucác đơn vị chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân côngphụ trách của đơn vị tại khu vực miền núi (miền núi bao gồm địa bàn thuộccác vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên) với các nội dung sau:

1. Khái quát thực trạng tình hình phát triển nông,lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nước sạch và VSMTNT, chế biến, thương mại vàngành nghề nông thôn, xây dựng nông thôn mới miền núi;

2. Kết quả thực hiện các chính sách, chương trình,đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang triển khai thực hiện tạikhu vực miền núi trong 5 năm gần đây;

3. Đánh giá những ưu nhược điểm, tìm ra nguyênnhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai các chính sách, chươngtrình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học ở khu vực miền núi theo lĩnhvực thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị;

4. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế chínhsách và tổ chức thực hiện để phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi,nước sạch và VSMTNT, chế biến, thương mại và ngành nghề nông thôn, xây dựngnông thôn mới ở khu vực miền núi trong thời gian tới.

Các đơn vị hoàn thành báo cáo gửi về Bộ (CụcKinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn: bản cứng và file mềm theo địa chỉ:[email protected]) trước ngày 6/9/2013 để tổng hợp chuẩn bị báo cáo chungtrình Ban cán sự Đảng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Văn phòng BCS;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng