BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2848/TCHQ-KTTT
V/v: Xóa nợ phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

Công ty 3.2 Bộ Quốc phòng
(Đường Lê Duẫn - Kiến An - Hải Phòng)

Trả lời công văn số: 151/CT ngày 15/3/2006 của Công ty 3.2 Bộ Quốc phòng về việc xóa nợ phạt chậm nộp thuế nhập khẩu; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở giải quyết đề nghị của Công ty, ngày 23/5/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số: 1963/TCHQ-KTTT về việc đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ, nhưng hồ sơ do Công ty bổ sung chưa đủ (thiếu công văn đề nghị xóa nợ của Bộ Quốc phòng đơn vị quyết định giá trị doanh nghiệp, Quyết toán thuế đến thời điểm định giá, chi tiết các khoản nợ phải trả và giấy tờ đã bổ sung mà chưa đóng dấu sao y bản chính). Vì vậy, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xem xét trả lời Công ty.

Căn cứ giấy tờ, tài liệu Công ty đã gửi Tổng cục Hải quan thì: Theo xác nhận của ban chỉ đạo cổ phần hóa Quân khu 3, hiện nay công ty đã cổ phần hóa xong. Vì vậy, nếu khoản nợ phạt chậm nộp đã thể hiện trong các khoản nợ phải trả khi xác định giá trị doanh nghiệp thì không thuộc đối tượng được xóa nợ.

Trường hợp chưa hạch toán khoản nợ phạt chậm nộp trong các khoản nợ phải trả khi xác định giá trị doanh nghiệp thì đề nghị Công ty bổ sung đủ hồ sơ theo đúng hướng dẫn tại công văn số 1963/TCHQ-KTTT nêu trên của Tổng cục Hải quan trước ngày 10/7/2006. Quá thời hạn trên nếu Công ty không bổ sung đủ hồ sơ thì Công ty phải nộp đủ tiền phạt chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty 3.2 Bộ Quốc phòng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Hải Phòng (Để biết);
- Lưu: VT, KTTT (4 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An