BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2849/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nam Kỳ(45 Hồ Đắc Di – Nam Đồng – Đống Đa – Hà Nội

Trả lời công văn số 09/2006/CV tháng 6 năm 2006 về việc ân hạn thuế của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Kỳ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống QLRR ngày 26/6/2006 tại Tổng cục Hải quan thì Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Kỳ không thuộc diện đã từng nợ thuế quá 90 ngày của tờ khai 50157 ngày 16/12/2005 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn khu vực I. Tuy nhiên, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Kỳ không được ân hạn thuế vì hiện nay công ty còn nợ thuế quá hạn của 02 tờ khai 3113/NKD ngày 24/5/2006 và tờ khai 2291/NKD ngày 19/4/2006 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng khu vực I.

Như vậy để được ân hạn thuế, đề nghị Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Kỳ nộp ngay số nợ thuế quá hạn của 02 tờ khai trên và đáp ứng đúng các quy định tại điểm 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nam Kỳ biết và thực hiện./.Nơi nhận
:

- Như trên;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh;
- Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An