TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 285/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 1988/HQHP-GSQL ngày 28/3/2013 của CụcHải quan TP. Hải Phòng trình bày vướng mắc liên quan đến các C/O mẫu E số thamchiếu E13470ZW23050014 ngày 11/3/2013, E112100008252695 ngày 14/01/2013 vàE112100008270563 ngày 21/01/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiếnnhư sau:

- Đối với C/O mẫu E số tham chiếu E13470ZW23050014: Tổng cụcHải quan sẽ gửi công hàm tới cơ quan cấp C/O mẫu E của Trung Quốc yêu cầu xácminh tính hợp lệ chữ kí và thông báo cho đơn vị khi có kết quả.

- Đối với các C/O mẫu E số tham chiếu E112100008252695 vàE112100008270563: do con dấu tại ô số 12 không giống với mẫu dấu đã được cơquan cấp C/O của Trung Quốc thông báo nên các C/O mẫu E dẫn trên không hợp lệ.Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng tiến hành các thủ tục từ chối C/O theo quyđịnh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha