1. Công văn 285/TCT-CS thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 285/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Bến Tre.

Trả lời Công văn số 630/CT-THNVDT ngày 25/10/2012 củaCục Thuế tỉnh Bến Tre về thu tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình đã được phéplàm nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận đất trồng cây lâu năm, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

- Tại khoản 2, Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụngđất quy định: "2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất cónhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiềnsử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tỉnh theo giá đất ở vớithu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giaokhông thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệchgiữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tínhtheo giá đất nông nghiệp;

c) Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từnhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp sang đất ở thì thu tiền sử dụngđất như sau:

- Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đấtnông nghiệp thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụngđất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;

- Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất phinông nghiệp (không phải là đất ở) thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệchgiữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tínhtheo giá đất phi nông nghiệp."

- Tại điểm a, khoản 1, Điều 14 Nghịđịnh số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việccấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất,trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vàgiải quyết khiếu nại về đất đai, quy định:1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụngđất có nhà ở, công trình xây dựng mà không có một trong các loại giấy tờ quy địnhtại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai nhưng đất đã được sử dụngổn định từ trước ngày 15/10/1993 và không thuộc một trong các trường hợp sử dụngđất quy định tại khoản 4 Điều này, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận làđất không có tranh chấp thì được xử lý theo quy định sau:

a) Tại thời điểm làm thủ tục cấp Giấy chứng nhậnđối với đất thuộc vùng đã có quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xâydựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn (gọi chung là quy hoạch)được xét duyệt mà việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đó và chưa có quyết địnhthu hồi đất trong trường hợp đất phải thu hồi thì được cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đấtkhông phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng nhưng diệntích không phải nộp tiền sử dụng đất không vượt quá hạn mức giao đất ở cho mỗihộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản5 Điều 84 của Luật Đất đai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận; đối với diệntích đất ở ngoài hạn mức (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thuquy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP .

Trường hợp đất có công trình xây dựng (không phảinhà ở) thì phải xác định diện tích đất phi nông nghiệp và diện tích đất nôngnghiệp theo hiện trạng sử dụng. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đấtđối với diện tích đất phi nông nghiệp.

Đối với phần diện tích đất được xác định là đấtnông nghiệp thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này;"

- Tại điểm a, khoản 1, Điều15 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, quy định: "1. Hộ gia đình, cá nhânđang sử dụng đất mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật Đất đai nhưng đất đã được sử dụngtrong khoảng thời gian từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 và không thuộcmột trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị địnhnày, nay Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp vớiquy hoạch đã được xét duyệt hoặc chưa có quy hoạch được xét duyệt tại thời điểmlàm thủ tục cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận theo quy định sauđây:

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụngđất có nhà ở thì phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại điểm a Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP đối với diện tích đấtở đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cánhân quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đấtđai tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận; đối với diện tích đất ở thực tếngoài hạn mức (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại điểm b khoản 3 Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ;"

Căn cứ quy định nêu trên và nội dung báo cáo của CụcThuế, trường hợp hộ gia đình bà Trần Thị Ngọc Phượng sử dụng đất đã được cơquan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng nhà ở trên đất thổ cư năm 2001 và đượccấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở vào năm 2006; Đến năm 2008, cơ quan cóthẩm quyền cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu nămtrên toàn bộ diện tích, gồm cả diện tích đã được cơ quan có thẩm quyền cho phépxây dựng và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà nhưng chưa rõ gia đình sử dụngđất từ khi nào. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre phối hợp với các cơ quan liênquan để xác định cụ thể thời điểm sử dụng đất, tình hình thực tế sử dụng đất củahộ gia đình, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đối chiếu với quy địnhcủa pháp luật nêu trên để giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất mới nhất và cách viết đơn ghi nợ

2. Công văn 1398/TCT-TS thu tiền sử dụng đất

TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1398/TCT-TS
V/v: Thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Chi cục thuế huyện cần giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 41/CCT /NV-TH ngày 21/3/2006 của Chi cục Thuế Huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh vướng mắc khi thực hiện chế độ thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Để có cơ sở và căn cứ xác định tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp ông Nguyễn Văn A mà Chi cục Thuế huyện Cần Giờ hỏi (ông Nguyễn Văn A có quá trình sử dụng đất ở trước năm 1975 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2000, có ghi diện tích đất thổ cư là 100m2 và diện tích đất gò là 400m2. Nay ông A có nhu cầu xin chuyển mục đích từ đất gò sang đất ở với diện tích 200m2, như vậy ông A có phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất chuyển đổi mục đích đó hay không), đề nghị Chi cục Thuế chuyển hồ sơ về đất đai của ông A cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường (hoặc Văn phòng đăng ký nhà đất) tại địa phương để xác định:

- Diện tích ở và đất gò ông A đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2000, nay theo quy định tại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ thi hành Luật đất đai năm 2003 thì được xác định lại về diện tích đất ở, đất vườn, ao, đất nông nghiệp (nếu có) theo quy định tại Điều, Khoản nào của Nghị định này.

- Thông tin, số liệu địa chính theo như hướng dẫn tại Thông tư liên bộ Tài chính, Tài nguyên Môi trường và số 30/2005/TTLT /BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

2. Căn cứ quy định tại tiết a và b, Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì:

- Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

- Chuyển từ đất nông nghiệp được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Theo đó trường hợp hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất ở có vườn ao, nay được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được xác định lại diện tích: đất ở, đất vườn, ao, đất nông nghiệp (nếu có) theo quy định tại Điều 45, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ thi hành Luật đất đai năm 2003. Đối với diện tích đất vườn, ao, sau khi đã được công nhận là đất ở), nếu chuyển mục đích sang làm đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại tiết a (hoặc theo quy định tại tiết b nếu là trường hợp đất vườn ao được xác định lại là đất nông nghiệp) khoản 2, Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên.

3. Căn cứ điểm 1, mục I phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ quy định nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Theo đó, trường hợp hộ gia đình đang sử dụng đất ở, nay được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định tại nghị định số 198/2004/NĐ-CP và hộ gia đình đó chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất lần nào thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất (chỉ được miễn, giảm một lần).

Còn về trường hợp Chi cục Thuế hỏi (họ ông Nguyễn Văn B có sử dụng một khu đất có nhà ở thuộc khu dân cư và đất đã sử dụng trước ngày 15/10/1993. Nay ông B đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, như vậy ông B có phải nộp tiền sử dụng đất không), đề nghị Chi cục Thuế căn cứ vào việc xác định thông tin, số liệu địa chính của cơ quan Tài nguyên và Môi trường nếu được xác định là thuộc diện khoản 1, 2, 3, 4 Điều 50 Luật đất đai 2003 thì ông A thuộc diện không phải nộp tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Chi cục biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Quy định về các khoản nghĩa vụ tài chính từ đất đai: Tiền sử dụng đất, Tiền thuê đất

3. Công văn 3238/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản, đất đai mới 2021

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ-------------------

Số: 3238/TCT-CS
V/v: thu tiền sử dụng đất, thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời Công văn số 2275/CT-TTHT ngày 17/6/2010 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về áp dụng thuế suất thuế tài nguyên và chính sách thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về áp dụng thuế suất thuế tài nguyên đối với nước dùng cho sản xuất chế biến nông sản:

Theo quy định tại Mục V, Phụ lục I, Biểu thuế suất thuế tài nguyên Ban hành kèm theo Nghị định số 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ, trong đó có phân loại nước khai thác sử dụng chung phục vụ sản xuất (vệ sinh công nghiệp, làm mát, tạo hơi... tại điểm 3.2 Mục V, còn nước khai thác sử dụng trong sản xuất công nghiệp, xây dựng, khai khoáng tại điểm 4.2, Mục V; cụ thể:

STT

Nhóm, loại tài nguyên

Thuế suất

(%)

3.2

Sử dụng chung phục vụ sản xuất (vệ sinh công nghiệp, làm mát, tạo hơi...)

a.

Sử dụng nước mặt

1

b.

Sử dụng nước dưới đất

2

...

...

4.2

Trong sản xuất công nghiệp, xây dựng, khai khoáng:

a.

Sử dụng nước mặt

3

b.

Sử dụng nước dưới đất

3

Căn cứ các quy định nêu trên, cơ sở kinh doanh sản xuất chế biến bột từ củ sắn, mì, chế biến mủ cao su, chế biến hạt điều, sản xuất đường,... có khai thác nước dưới đất dùng cho hoạt động sản xuất chế biến các sản phẩm trên đều thuộc diện áp dụng thuế suất thuế tài nguyên là 4% theo ngành công nghiệp chế biến quy định cụ thể tại Hệ thống phân ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2) Về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng phụ phẩm chế biến từ sắn:

Tại điểm 2.3, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% áp dụng đối với: "2.3. Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại đã qua chế biến hoặc chưa chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương và các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm và vật nuôi."

Căn cứ quy định nêu trên, đối với các sản phẩm chế biến từ bã xác củ sắn (củ mì) tươi và bã xác của sắn khô thành: cám xác sắn, xác sắn xay, bột xác sắn phế phẩm để làm thức ăn giá súc, gia cầm, vật nuôi thuộc diện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%.

3) Về khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Tại cuối điểm 1.3b, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2009/TT-BTC nêu trên, quy định: "Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị trên hai mươi triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh mua xăng và thanh toán bằng tiền mặt từ nhiều cửa hàng bán xăng dầu thuộc Công ty Xăng dầu Tây Ninh và nhận hoá đơn từ các cửa hàng trong cùng một ngày với tổng giá xăng dầu mua vào trên 20 triệu đồng; các cửa hàng bán xăng trên đều sử dụng mã số thuế của Công ty Xăng dầu Tây Ninh thì cơ sở kinh doanh mua xăng không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng trên các hoá đơn mua xăng dầu trong cùng một ngày có giá trị vượt trên 20 triệu đồng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Thị Mai

4. Công văn 3698/TCT-TS thu tiền sử dụng đất nhận chuyển nhượng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3698/TCT-TS
V/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2006

Kínhgửi: Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức

Trả lời công văn số 1060/CV-CT ngày8/9/2006 của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức về thu tiền sử dụng đất đốivới đất nhận chuyển nhượng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 6, Điều 3 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì đối tượng không phảinộp tiền sử dụng đất: “Tổ chức kinh tế … nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đấtcủa người sử dụng đất hợp pháp bằng tiền không có nguồn gốc ngân sách nhà nước,nay được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Theo đó, Công ty cổ phần phát triểnnhà Thủ Đức nhận chuyển nhượng nhà, đất bằng tiền không có nguồn gốc ngân sáchnhà nước của ông Trương Minh Tâm và bà Trần Thị Ánh Tuyết tại số 9, khu phố 5,phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có nguồn gốc hợp pháp(ông Tâm, bà Tuyết mua bằng hình thức đấu giá của nhà nước và đã được Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyềnsử dụng đất ở) thì Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức không phải nộp tiềnsử dụng đất đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng để xây dựng nhà ở nêutrên. Khi ông bà Trương Minh Tâm và Trần Thị Ánh Tuyết chuyển nhượng quyền sửdụng đất cho Công ty, phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định củaLuật thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Công tycổ phần phát triển nhà Thủ Đức biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế; Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Miễn giảm thuế khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất ? Cách tính thuế khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất ?

5. Công văn 2143/TCT-TS thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2143/TCT-TS
V/v: Nộp tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 721 CT/TH&DT ngày 22/5/2006 của Cục thuế tỉnh Hà Tây về việc thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì: "Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh".

Căn cứ quy định trên đây thì đối với Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản được nhà nước giao đất để xây dựng Khu đô thị để kinh doanh theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong tổng diện tích đất giao đó nếu sử dụng một phần diện tích để xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh và một phần diện tích đó không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Doanh nghiệp không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình công cộng.

Trường hợp nếu phần diện tích đất để xây dựng công trình công cộng nằm trong khuôn viên khép kín của dự án Khu đô thị, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích được giao thì diện tích đất xây dựng các công trình công cộng thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất.

2- Theo hướng dẫn tại công văn số 723 TC/TCT ngày 19/1/2005 của Bộ Tài chính về giải quyết hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước ngày 1/1/2005, Tổng cục Thuế đã có công văn số 990 TCT/TS ngày 4/4/2005 gửi Cục thuế các tỉnh thành phố, về thu tiền sử dụng đất, tại điểm 1 công văn này có hướng dẫn thu đối với trường hợp tổ chức kinh tế, có quyết định giao đất, thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và đã nộp hồ sơ đủ điều kiện kê khai, nộp tiền sử dụng đất cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày 1/1/2005, đề nghị Cục thuế tỉnh Hà Tây căn cứ vào hướng dẫn tại các công văn này để thực hiện thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ kê khai, nộp tiền sử dụng đất sau ngày 1/1/2005 thì thực hiện tính thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất tại thời điểm kê khai nộp tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hà Tây biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Mục đích sử dụng đất ghi chữ T trên số đỏ có nghĩa gì ? Mức thuế, phí khi đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất ?

6. Công văn 905/UBND-KT năm 2013 điều tiết số thu tiền sử dụng đất tỉnh Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 905/UBND-KT
V/v điều tiết số thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Cục thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Sau khi xem xét đề nghị Sở Tàichính tại Công văn số 402/STC-NS ngày 29/3/2013 về việc điều tiết thu tiền sửdụng đất theo Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến nhưsau:

1. Về tỷ lệ điều tiết thu tiền sửdụng đất giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương: Thực hiện thống nhấttrên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Nghị quyết số 29/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011của HĐND tỉnh.

2. Đối với số thu tiền sử dụng đấttừ xử lý cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo Quyết định số 191/2012/QĐ-UBND ngày27/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang: Các huyện, thành phố tổng hợp số thu tiền sửdụng đất (thực nộp ngân sách nhà nước) kèm theo các chứng từ có liên quan địnhkỳ hàng quý gửi Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh cấp bổ sung cómục tiêu số tiền tương ứng cho các huyện, thành phố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KT5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin thuê lại đất bản cập nhật mới nhất năm 2021

7. Công văn 2096/TCT-CS thu tiền sử dụng đất và thuế chuyển quyền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2096/TCT-CS
V/v thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được đơn kiếnnghị của tập thể đại diện khu dân cư và tổ dân phố Khu ký túc xá Mễ Trì tại số182 Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vềthu tiền sử dụng đất và thuế chuyển quyền sử dụng đất; Về vấn đề này, Tổng cụcThuế xin đề cập chính sách có liên quan như sau:

- Tại điểm c, Khoản 2, Điều 5Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việcsắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với nhà, đất đơn vị hànhchính, sự nghiệp quản lý, sử dụng không đúng quy định: “Trường hợp đã bố trílàm nhà ở trước ngày Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 11 năm 1992 của Thủtướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương có hiệulực thi hành mà khu đất đã bố trí làm nhà ở là một khuôn viên độc lập hoặc cóthể tách biệt khỏi khuôn viên; có lối đi riêng; không che chắn mặt tiền; khôngảnh hưởng đến không gian, cảnh quan xung quanh, cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp không có nhu cầu sử dụng và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở tại địaphương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì chuyển giao cho Ủy ban nhân dâncấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất) trong thời hạn do Bộ Tài chính quy định để xửlý theo quy định về nhà ở, đất ở hiện hành”.

- Tại điểm a, Mục 1 Nghị quyếtsố 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nộidung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghịđịnh số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ởthuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại quy định: “Đối với nhữngnhà không có nguồn gốc là nhà ở mà đã được các cơ quan, đơn vị bố trí làm nhà ởthì thực hiện quản lý theo quy định sau:

a) Trường hợp bố trí làm nhà ởtrước ngày ban hành Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 11 năm 1992 của Thủtướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương (sau đâygọi tắt là Quyết định số 118/TTg ) mà khu đất đã bố trí làm nhà ở là một khuônviên độc lập hoặc có thể tách biệt khỏi khuôn viên trụ sở, cơ quan; có lối điriêng, không che chắn mặt tiền trụ sở, cơ quan; không ảnh hưởng đến không gian,cảnh quan xung quanh; cơ quan, đơn vị không có nhu cầu sử dụng và phù hợp vớiquy hoạch sử dụng đất ở tại địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thìthực hiện chuyển giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi có nhà đó) quản lý; Ủyban nhân dân cấp tỉnh thực hiện bán nhà đó cho người đang thuê theo quy địnhtại Nghị định số 61/CP;

b) Trường hợp bố trí làm nhà ởsau ngày ban hành Quyết định số 118/TTg hoặc bố trí làm nhà ở trước ngày banhành Quyết định số 118/TTg nhưng nhà đó không có đủ các điều kiện nêu tại điểma Mục này thì thực hiện quản lý nhà đó theo quy định hiện hành về sắp xếp lại,xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước”.

- Tại Khoản 3, Điều 3 Nghị địnhsố 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định trường hợp không chịuthuế chuyển quyền, bao gồm: “Nhà nước bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cùng vớichuyển quyền sử dụng đất cho người mua nhà;”

Đề nghị Cục Thuế thành phố HàNội kiểm tra hồ sơ về đất đai theo từng trường hợp cụ thể đối chiếu với chínhsách nêu trên để báo cáo UBND thành phố Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để CụcThuế được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập thể CBCNV Khu ký túc xá Mễ Trì;
- Vụ PC; CST; QLCS
- Ban: PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS. (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Quy định về mức tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất?

8. Công văn 290/TCT-TS Chính sách miễn thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 290/TCT-TS
V/v: Chính sách miễn thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tây Ninh

Trả lời Công văn số 1483/CT-TTHT ngày 4/12/2006 của Cục thuế tỉnh Tây Ninh v/v miễn tiền sử dụng đất đối với trường hợp di dời tái định cư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định miễn tiền sử dụng đất: "…; đất để xây dựng nhà ở cho người phải di dời do thiên tai".

- Tại tiết b, điểm 2, mục II, phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất: "Đất giao để xây dựng nhà ở theo dự án phục vụ cho người di dời do thiên tai; người được giao đất ở mới theo dự án di dời được miễn nộp tiền sử dụng đất, khi đất ở tại nơi phải di dời (nơi đi) không được bồi thường, được hỗ trợ di chuyển (nếu có)".

Theo đó, trường hợp các hộ gia đình, cá nhân phải di dời nếu do bị ngập lụt tại 04 ấp đảo khu vực lòng hồ Dầu Tiếng tại huyện Dương Minh Châu nếu không được bồi thường đất, hỗ trợ đất (theo quy định của pháp luật về bồi thường đất, hỗ trợ đất) tại nơi di dời và được giao đất để xây dựng nhà ở tại Dự án di dời tái định cư 04 ấp đảo khu vực lòng hồ Dầu Tiếng tại huyện Tân Châu, Tây Ninh thì các hộ dân đó được miễn nộp tiền sử dụng đất. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất mà đã nhận tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất khi nhà nước thu hồi đất thì khi được giao đất tại Dự án tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ vào hồ sơ có liên quan về di dời dân tại 04 ấp đảo khu vực lòng hồ Dầu Tiếng và Dự án di dời tái định cư 04 ấp đảo khu vực lòng hồ Dầu Tiếng tại huyện Tân Châu, Tây Ninh để xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể theo quy định nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất?

9. Công văn 4250/TCT-CS 2014 chính sách thu tiền sử dụng đất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4250/TCT-CS
V/v: Chính sách thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

Trả lời Công văn số 1173/CT-THDT ngày 22/05/2014 của Cục Thuếtỉnh Quảng Bình về thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 3 Điều 80 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003 quy định:

“Điều 80. Đất ở có vườn, ao và đất nông nghiệp vườn, ao trong khu dân cư

3. Trường hợp người sử dụng đất ở đã được cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất hoặc đất ở đã được xác định theo quy định tại Điều 87 của LuậtĐất đai mà có nhu cầu mở rộng diện tích đất ở thì phải xin phép chuyển mục đíchsử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại khoản 1Điều 45 của Nghị định này...”

- Tại Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“Điều 6. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất:

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộckhu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đấtbằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiềnsử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiềnsử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiềnsử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nôngnghiệp;

c) Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyểnnhượng của người sử dụng đất hợp pháp sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất nhưsau:

- Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất nông nghiệp thìthu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theogiá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;

- Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thì thutiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đấtphi nông nghiệp.”

- Tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướngdẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công tynhà nước thành công ty cổ phần quy định:

“2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 6 như sau:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộckhu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụng đấtbằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiềnsử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp;

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩmquyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao không được công nhận đấtở hoặc đất nông nghiệp sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất sản xuất, kinh doanh phinông nghiệp với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp”..

- Tại Khoản 5 Điều 17 Chương III Thông tư số 76/2014/TT-BTCngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụngđất, quy định:

“5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước cóthẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụngđất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014trở về sau thì thực hiện nộp tiền sử dụng đấttại thời điểmquyết định chuyển mục đích sử dụng đất hoặc quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơquan nhà nước thẩm quyền.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp hồ sơ hợp lệ xin chuyểnmục đích sử dụng đất, xin cấp Giấychứng nhận nhưng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm ban hành quyết địnhchuyển mục đích sử dụng đất hoặc quyết định công nhận quyền sử dụng đất thì nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đượcxác định theo chính sách và giá đất tạithời điểm chậm nhất theo thời hạn mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải banhành quyết định chuyển mục đích sử dụng đấthoặc quyết định công nhận quyền sử dụng đấttheo quy định tại Thông tư của Liên Bộ Tài chính và Tài nguyên và Môi trường hướngdẫn về việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đấtthực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.”

- Theo hồ sơ gửi kèm của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình về các trườnghợp chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn,ao sang đấtở của các ông: Nguyễn ThếLuân, Từ Hoàng Long, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khánh Dư, Hồ Văn Hải, Nguyễn TrườngHải theo đề nghị của Tổng cục Thuế tại công văn số 3001/TCT-CS ngày 04/8/2014 vềbổ sung hồ sơ.

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ kèm theo, các trường hợpcủa ông: Nguyễn Thế Luân, Từ HoàngLong, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khánh Dư, Hồ Văn Hải, Nguyễn Trường Hải thuộc diệnhộ gia đình, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mụcđích sử dụng đất từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư mà đất cónguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp thì thu tiền sửdụng đất theo quy định tại Điểm c Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CPngày 3/12/2004 của Chính phủ theo nguyên tắc:

- Trường hợp chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ởthuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì thu tiền sử dụngđất bằng 50% chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thutiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

- Trường hợp chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đấtkhông có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận đất ở sang làm đất ở thìthu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đấtở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

- Các trường hợp chuyểntừ đất vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư không được công nhận là đấtở sang làm đất ở mà đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của người sử dụng đấthợp phápthì mức thu tiền sử dụng đất đượcthực hiện theo quy định tại Điểm c Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 198/2004/NĐ-CPngày 3/12/2004 của Chính phủ nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Bình căn cứ vào hồ sơ cụ thể,Phiếu chuyển thông tin địa chính (thông tin về thửa đất có nhà ở hay không cónhà ở, các thông tin liên quan,...) và các nguyên tắc nêu trên để giải quyết cụthể. Trường hợp trong quá trình thực hiện cần làm rõ các thông tin trên Phiếuchuyển thông tin địa chính thì cơ quan Thuế cần phốihợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường để xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để xác định và điều chỉnhchính xác các thông tin mới có căn cứ xử lý đúng quy định và phù hợp với thực tếđịa phương.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Bình được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, CST (BTC);
- Cục Quản lý công sản;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất năm 2021

10. Công văn 2677 TCT/NV7 thu tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2677 TCT/NV7
V/v thu tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế TP Hà Nội.

Trả lời công văn số 23840 CT/NV ngày 9/7/2003 của Cục thuế TP Hà Nội về việc miễn nộp tiền SDĐ xây dụng nhà ở chung cư cao tầng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm II Phần A Thông tư số 20/2002/TT-BTC ngày 28/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 5/10/2001 của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê quy định các đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế và các khoản thu khác phải có điều kiện sau:

“ - Thực hiện đầu tư dự án nhà ở cao tầng ( Từ 5 tầng trở lên đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, từ 3 tầng trở lên đối với các tỉnh, thành phố khác), có cấu trúc kiểu căn hộ khép kín, có cầu thang và lối đi chung, dự án xây dựng nhà ở có cơ cấu sử dụng đất từ 60% tổng diện tích đất xây dựng là nhà chung cư cao tầng, ưu tiên bán, cho thuê các đối tượng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 71/2001/NĐ-CP của Chính phủ”.

Căn cứ vào quy định trên đây, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư cao tầng để bán và cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội phải có cơ cấu sử dụng đất từ 60% tổng diện tích đất xây dựng là nhà chung cư cao tầng thì được miễn nộp tiền sử dụng đất. Trường hợp các dự án có cơ cấu sử dụng đất xây nhà chung cư cao tầng thấp hơn 60% tổng diện tích đất xây dựng của dự án thì không đủ điều kiện để được miễn nộp tiền sử dụng đất.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Giải thích ký hiệu viết tắt mục đích sử dụng đất ghi trên Bản đồ địa chính (LUC,LUK, LUN, BHK,....)? Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất ?