BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 285/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất bao bì kimloại và in trên kim loại
 (Địa chỉ: Lô 37 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM)

Trả lời công văn số 025/CV /MPPL ngày 05/01/2009 của Công tyTNHH sản xuất bao bì kim loại và in trên kim loại về thuế suất thuế GTGT đốivới mặt hàng vỏ lon bằng thiếc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hoá của Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi, ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009, thì mặt hàng vỏ lonbằng thiếc (mã hàng 8007 00 90 00) áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH sản xuất bao bì kimloại và in trên kim loại được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương