VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 285/VPCP-KTN
V/v Điều chuyển cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2011

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 9142/BGTVT-TC ngày 28 tháng 12 năm 2010) về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Bộ Giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định điều chuyển phần diện tích đất tại khu 11 Võ Thị Sáu (diện tích đất 1.000 m2) và khu 18 Trần Khánh Dư, (diện tích đất 462 m2), phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng từ Chi cục Hàng hải Việt Nam cho Công ty Thông tin điện tử Hàng hải bảo đảm phù hợp với pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). 13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý