BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2850TCT/NV5
V/v: Chênh lệch tỷ giá

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel.

Trả lời công văn số 36/CVLD ngày 24 tháng 7 năm 2003 của Công ty liên doanh khách sạn TNHH Hà Nội Hotel (CTLD khách sạn Hà Nội) về vấn đề hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1.3.2 mục III, Phần I, Thông tư số 55/002/TT-BTC ngày 26/6/2002 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ năm tài chính 2002, thì: Doanh nghiệp có thể xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương pháp kết chuyển toàn bộ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá tại cuối năm vào chi phí tài chính nếu lỗ tỷ giá hối đoái để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Như vậy, trường hợp năm tài chính 2002, CTLD khách sạn Hà Nội phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động sản xuất kinh doanh thì CTLD khách sạn Hà Nội được kết chuyển toàn bộ số lỗ vào chi phí tài chính khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục thuế thông báo để CTLD khách sạn Hà Nội biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến