BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2851TCT/NV7
V/v Trả lời chính sách miễn, giảm tiền SDĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 1109 CT-KHNV ngày 9 tháng 7 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc giảm tiền sử dụng đất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo điểm 1.2 Phần C, Thông tư số 115/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Cp về thu tiền sử dụng đất quy định nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau: “Hộ gia đình thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn, giảm tiền sử dụng đất một lần. Mức miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở được áp dụng đối với diện tích trong hạn mức, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có Quyết định khác”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Ông Hồ Đệ là thương binh hạng 4/4, có 2 căn nhà, trong đó 1 căn đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất; Nay ông xin hợp thức hoá thêm 1 căn nhà mua từ năm 1987 nhưng không có giấy tờ hợp lệ, thuộc diện phải nộp 20% tiền sử dụng đất;

Trường hợp này phải căn cứ vào hạn mức đất ở do địa phương quy định để xem xét, nếu căn nhà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất năm 1986 chưa vượt quá hạn mức đất ở theo quy định thì khi hợp thức hoá căn nhà mới, Ông Đệ chỉ được xét giảm tiền sử dụng đất cho diện tích đất ở còn thiếu so với hạn mức đất ở theo quy định.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương