BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2852/BHXH-TNQLHS
V/v tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cáccơ quan, đơn vị tham gia BHXH, BHYT tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 14/11/2014, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phốHồ Chí Minh ban hành Công văn số 3592/BHXH-TNQLHS về việc tiếp nhận hồ sơ vàtrả kết quả qua Bưu điện theoQuyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về cải cách thủtục hành chính, giảmthời gian và số lầngiao dịch của các doanh nghiệp khi tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảohiểm thất nghiệp (BHTN).

Tuy nhiên trong thời gian qua, các đơn vị sử dụnglao động (sau đây gọi chung là đơn vị) thực hiện cũng chưa được triệt để, vẫncòn một số đơn vị đến trực tiếp tại cơ quan BHXH nộp và nhận kết quả. Nhằmtriệt để thực hiện Quyết định1018/QĐ-BHXH nêu trên, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh thông báo như sau:

1. Kể từ ngày nhận được văn bản này, các đơn vị khicó nhu cầu nộp hồ sơ BHXH, BHYT. BHTN thực hiện liên hệ với Bưu điện trên địabàn. Bưu điện sẽ cử người trực tiếp đến nhận hồ sơ chuyển về cơ quan BHXH. Saukhi hồ sơ ra kết quả. Bưu điện cũng sẽ chuyển trực tiếp đến các đơn vị. Cước phínhận hồ sơ và trả kết quả do cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp với Bưu điện.

Riêng đối với các đơn vị đã thực hiện giao dịch hồsơ điện tử trong lĩnh vực thu và cấp sổ,thẻ khi có nhu cầu nộp hồ sơ ở các lĩnh vực khác (chưa giao dịch qua điện tử)thì cũng thực hiện nhận và trả kết quả qua Bưu điện.

2. Kể từ ngày 15/9/2015, BHXH Thành phố thực hiệncung cấp thông tin kết quả đóng BHXH. BHYT (C13-TS) cho người lao động đếntháng 6/2015 qua Trang Thông tin điện tử của BHXH Thành phố (http://c13.bhxhtphcm.gov.vn).Đề nghị các đơn vị cung cấp số sổ BHXH vàthông báo cho người lao động biết để tra cứu kết quả đóng BHXH, BHYT đến tháng6/2015.

(Danh mục số điện thoại thông báo khi nộp hồ sơđược đăng tải trên Website của BHXH Thành phố)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- Trang web BHXH/TP;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang