BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2852/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam.
(Khu Công nghiệp Phúc Điền - Tỉnh Hải Dương)

Trảlời công văn số 1257/2013/SH-BIVN ngày 06/5/2013 của Công ty TNHH Công nghiệpBrother Việt Nam về vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1. Vềchính sách mặt hàng:

- Căncứ quy định tại Phụ lục V Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điềucủa Luật Hóa chất; Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011 của Bộ CôngThương quy định về khai báo hóa chất thì mặt hàng là gói chống ẩm, dạng gói, cóthành phần là Silic dioxit phải thực hiện khai báo hóa chất. Khi làm thủ tụcnhập khẩu hóa chất, doanh nghiệp phải xuất trình 01 bản chính Giấy xác nhậnkhai báo hóa chất do Bộ Công Thương cấp.

- Căncứ quy định tại Luật Xuất bản ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một sốĐiều của Luật Xuất bản; Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chínhphủ; Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định111/2005/NĐ-CP ; Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tinTruyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Xuấtbản; Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế mộtsố quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT thì tài liệu của doanh nghiệp 100%vốn đầu tư nước ngoài phải xin cấp giấy phép nhập khẩu. Khi làm thủ tục nhậpkhẩu, doanh nghiệp phải xuất trình giấy phép nhập khẩu do Cục Xuất bản hoặc SởThông tin và Truyền thông sở tại cấp.

Nhữngquy định tại các văn bản nêu trên không loại trừ các sản phẩm được nhập khẩutheo loại hình nhập sản xuất chế xuất, vì vậy Công ty phải thực hiện thủ tụctheo quy định hiện hành.

2. Vềđề nghị xem xét và giảm bớt tiêu chí đối với hàng hóa trên hệ thống quản lý rủiro, hệ thống tiếp nhận hải quan: Căn cứ Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày13/5/2011 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhànước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện, Tổng cục Hải quan đã cóQuyết định số 290/QĐ-TCHQ ngày 30/01/2013 về việc gia hạn áp dụng chế độ ưutiên đối với Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam kể từ ngày 19/7/2012 đến19/7/2013. Vì vậy Công ty được hưởng chế độ ưu tiên theo hình thức miễn kiểmtra thực tế hàng hóa và miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ trong thời gian nêu trên.

Tổngcục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Quản lý rủi ro;
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh