BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------
V/v: Vướng mắc hóa đơn GTGT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại TTT.
(A3- số 11, KCN Sóng Thần 1, Bình Dương).
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 121. 2011/TTT ngày 07/6/2011 của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại TTT nêu vướng mắc về hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Về thông báo phát hành hoá đơn:
Tại khoản 1, khoản 2 điều 9, chương II Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
"1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh trước khi sử dụng hoá đơn cho việc bán hàng hoá, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập Thông báo phát hành hoá đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).
2. Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hoá đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hoá đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)), hoá đơn mẫu, tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in), ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị..."
Ngày 01/4/2011 Bộ Tài chính có công văn số 4271/BTC-TCT hướng dẫn như sau:
"... để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp sử dụng phần mềm tự in hoá đơn kịp thời thông báo phát hành hoá đơn để sử dụng, đối với các thông báo phát hành hoá đơn được lập đúng theo quy định, tổ chức, cá nhân được bắt đầu sử dụng hoá đơn ngay sau khi gửi thông báo phát hành cho cơ quan thuế."
Căn cứ hướng dẫn trên, thông báo phát hành hoá đơn đúng quy định gồm: tên đơn vị phát hành hoá đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hoá đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)), hoá đơn mẫu, tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in, ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị. Đối với những thông báo phát hành hoá đơn được lập đúng theo quy định, tổ chức cá nhân được bắt đầu sử dụng hoá đơn ngay sau khi gửi thông báo phát hành cho cơ quan thuế.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

2. Về tiếp tục sử dụng hoá đơn đặt in theo quy định tại Nghị định 89/2002/NĐ-CP :
Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng hoá đơn đặt in theo quy định tại Nghị định 89/2002/NĐ-CP, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1464/TCT-CS hướng dẫn cụ thể (bản pho to kèm theo).
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần xây dựng và thương mại TTT biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên; - Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ PC-TCT; PC- BTC
- Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?